Στα πλαίσια των επισκέψεων του κλιμακίου τηςΤρόικας στην Κύπρο, αντιπροσωπεία της Ομοσπονδίας Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) υπότον Πρόεδρο της κ. Φίλιο Ζαχαριάδη, συναντήθηκεδύο φορές με τους εκπροσώπους της ΕυρωπαϊκήςΕπιτροπής, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζαςκαι του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.Οι βασικές θέσεις και εισηγήσεις της ΟΕΒ πουαναπτύχθηκαν κατά τις συναντήσεις έχουν ως εξής: Αυτόματη Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή (ΑΤΑ) και Σύστημα Καθορισμού Μισθολογικών Απολαβών Κεντρικό θέμα συζήτησης των συναντήσεων αποτέλεσε το σύστημα της Αυτόματης ΤιμαριθμικήςΑναπροσαρμογής (ΑΤΑ). Απαντώντας στις ερωτήσεις του κλιμακίου της Τρόικας, η ΟΕΒ ανέπτυξε τις πάγιες θέσεις της σε σχέση με τη λειτουργία του συστήματος της ΑΤΑ επεξηγώντας τις στρεβλώσεις που δημιουργεί στην οικονομία και υποδεικνύοντας ότι η μόνη ορθολογική οδός είναι η πλήρης κατάργηση της. Επιπλέον, η ΟΕΒ επεξήγησε τα προβλήματα που δημιουργεί η καταβολή της ΑΤΑ και υπέδειξε την ανάγκη για κατάργηση του υφιστάμενου συστήματος αυξήσεων που προνοεί την καταβολή τεσσάρων αυξήσεων ετησίως: Δύο αυξήσεις λόγω ΑΤΑ (κατά τον Ιανουάριο και Ιούλιο κάθε έτους), μία αύξηση λόγω προσαύξησης εκεί που εφαρμόζονται κλίμακες μισθοδοσίας και μία μέσα από τις γενικές αυξήσεις που συμφωνούνται στις συλλογικές συμβάσεις. Επιπροσθέτως, επισημάνθηκε ότι βάσει του περί Κατώτατου Ορίου Μισθών Νόμου, εκδίδεται Υπουργικό Διάταγμα κατά τον Απρίλιο κάθε έτους, με το οποίο επιβάλλονται αυξήσεις στα επαγγέλματα που καλύπτονται από το Διάταγμα για το Κατώτατο Μισθό, που τα τελευταία χρόνια υπερβαίνουν κατά πολύ την αύξηση της παραγωγικότητας και του ρυθμού ανάπτυξης της οικονομίας. Η ΟΕΒ σημείωσε επίσης ότι η ανελαστικότητα των αυξήσεων των μισθών αλλά και των όρων απασχόλησης των εργαζομένων, αποτελεί συγκριτικό μειονέκτημα για τις κυπριακές επιχειρήσεις γι’ αυτό θα πρέπει να επανεξεταστούν.

Παραγωγικότητα Εργασίας και Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων.
Επισημάνθηκε ότι η αύξηση των μισθών και ωφελημάτων κατά τα τελευταία χρόνια με ρυθμούς υψηλότερους από την εθνική παραγωγικότητα έχει δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στις επιχειρήσεις. Συνεπώς, η καταβολή των αυξήσεων πρέπει να συνδυαστεί με τις επιδόσεις της οικονομίας ως σύνολο, τα αποτελέσματα της εργοδότριας επιχείρησης και την παραγωγικότητα του κάθε εργαζόμενου χωριστά, με παράλληλη κατάργηση των ισοπεδωτικών και αυτόματων αυξήσεων ελέω ΑΤΑ, κλιμάκων και γενικών αυξήσεων. Οι ανωτέρω παράγοντες σε συνδυασμό με το υψηλό κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος, ειδικά μετά το τραγικό συμβάν στο Μαρί, έχουν διαβρώσει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο, έναντι επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε αντίστοιχους κλάδους σε άλλα κράτη καθότι το εργατικό και λειτουργικό κόστος των επιχειρήσεων στην Κύπρο παραμένει υψηλό. Ως εκ των πιο πάνω η ΟΕΒ διευκρίνισε ότι το εταιρικό φορολογικό καθεστώς της Κύπρου θα πρέπει να παραμείνει αναλλοίωτο και ανέπαφο καθότι αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο και ελκύει ξένες επενδύσεις.

Ρευστότητα των Επιχειρήσεων
Τα προβλήματα ρευστότητας των κυπριακών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και το αποτρεπτικά υψηλό κόστος δανεισμού των επιχειρήσεων στην Κύπρο έχει επηρεάσει κατά αρνητικό τρόπο την επιχειρηματικότητα. Η συνεχής μείωση του κύκλου εργασιών της συντριπτικής πλειοψηφίας των επιχειρήσεων έχει ως αποτέλεσμα την πρωτοφανή, για τα κυπριακά δεδομένα, αύξηση της ανεργίας και την περαιτέρω επιβάρυνση των ήδη βεβαρημένων δημοσίων οικονομικών. Η αντιπροσωπεία της ΟΕΒ υπογράμμισε την ανάγκη για ταχεία ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, με στόχο την αποκατάσταση της αίγλης του κυπριακού χρηματοπιστωτικού συστήματος, την παροχή ρευστότητας στην αγορά και τη μείωση των επιτοκίων, προϋποθέσεις απαραίτητες για αντιμετώπιση των προβλημάτων των επιχειρήσεων και του κόστους του χρήματος, επιστροφή σε αναπτυξιακή πορεία και μείωση της ψηλής ανεργίας.

Βιωσιμότητα Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Στις συναντήσεις με το κλιμάκιο της Τρόικας, η αντιπροσωπεία της ΟΕΒ κατάθεσε τις απόψεις της σχετικά με το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις συνταξιοδοτικές παροχές και την ανάγκη εκ βάθρων αναμόρφωσης τους, την αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης και την εξίσωση των συνταξιοδοτικών εισφορών και ωφελημάτων ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Υπογραμμίστηκε δε, η ανάγκη διασφάλισης της βιωσιμότητας αλλά και της επάρκειας των συντάξεων και η προσαρμογή τους στις δημογραφικές αλλαγές και στην επέκταση του προσδόκιμου ζωής.

Κρατικό Μισθολόγιο και Διαρθρωτικές Αλλαγές στον Δημόσιο και Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα
Σημαντικό θέμα στις συζητήσεις αποτέλεσε η ανάγκη για εκ βάθρων εξορθολογισμό του δημόσιου τομέα σε σχέση με τις δαπάνες του και το κρατικό μισθολόγιο. Ο Γενικός Διευθυντής της ΟΕΒ κ. Μιχάλης Πήλικος ανέφερε χαρακτηριστικά ότι τα πράγματα πρέπει να γίνουν «reset» και να ξαναρυθμιστούν από την αρχή, ώστε αφενός τα δημόσια οικονομικά να καταστούν βιώσιμα και αφετέρου να εκλείψουν οι ανισότητες και οι κοινωνικές αδικίες σε σχέση με τους μισθούς και τις συντάξεις ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Η ΟΕΒ επισήμανε τις διαρθρωτικές αλλαγές που χρειάζεται επειγόντως να γίνουν στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα. Εκτενής αναφορά έγινε στην ανάγκη μείωσης του αριθμού των εργαζομένων, στην κατάργηση απαράδεκτων προνομίων και ωφελημάτων, στον εξορθολογισμό των απολαβών, στην εναλλαξιμότητα του προσωπικού, στην εισαγωγή αξιόπιστων συστημάτων αξιολόγησης, στην εναρμόνιση του χρόνου εργασίας με τον ιδιωτικό τομέα, στη μείωση της γραφειοκρατίας και στον εκσυγχρονισμό, και άλλα συναφή. Υπογραμμίστηκε δε, η ανάγκη για ανάπτυξη συνεργασιών του δημοσίου με τον ιδιωτικό τομέα (Ρublic-Ρrivate Ρartnership – PPP).

Γενικό Σχέδιο Υγείας (ΓεΣΥ)
Η εισαγωγή του Γενικού Σχεδίου Υγείας (ΓεΣΥ) αποτέλεσε θέμα των συζητήσεων. Η αντιπροσωπεία της ΟΕΒ εξήγησε τις προϋποθέσεις που θέτει για λειτουργία του ΓεΣΥ, με κυριότερες τον καθορισμό του ύψους των συνεισφορών των διαφόρων συνιστωσών, την αυτονόμηση των δημόσιων νοσοκομείων και την ισότιμη μεταχείριση ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.

Ανάπτυξη της Οικονομίας
Η ΟΕΒ επισήμανε ότι η ενίσχυση της ανάπτυξης αποτελεί τον μοναδικό τρόπο για ανάκαμψη της οικονομίας. Προς αυτό τον σκοπό, θα πρέπει να ενισχυθεί η επιχειρηματικότητα και η ιδιωτική πρωτοβουλία ώστε να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας, να επιστρέψει η οικονομία σε αναπτυξιακή πορεία και να ενισχυθούν τα δημόσια οικονομικά. Η ΟΕΒ δήλωσε ότι επιβάλλεται το «άνοιγμα» των «κλειστών» επαγγελμάτων για αύξηση της ανταγωνιστικότητας και επιχειρηματικότητας. Η ΟΕΒ επεξήγησε ότι ο κατασκευαστικός τομέας αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τομείς της οικονομίας με τις μεγαλύτερες απώλειες και ανέπτυξε σειρά προτάσεων για την στήριξη και αναζωογόνηση της δραστηριότητάς του. Εν κατακλείδι, ο Πρόεδρος της ΟΕΒ ανέφερε ότι η Οργάνωση συμφωνεί με τις επτά συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως κωδικοποιήθηκαν και επιδόθηκαν πρόσφατα στην Κυπριακή Κυβέρνηση και υπογράμμισε ότι οι ενέργειες πρέπει να προωθηθούν σύντομα γιατί η οικονομία έχει παγώσει σχεδόν πλήρως εν αναμονή των εξελίξεων.

Εν Αναμονή του Μνημονίου…
Το κλιμάκιο της Τρόικας αναμένεται να επανέλθει μετά τις θερινές διακοπές, αφού αξιολογήσει τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει, για τον τελευταίο κύκλο επαφών και την κατάρτιση των όρων του Μνημονίου. Η ΟΕΒ παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και προβαίνει στις ανάλογες ενέργειες ώστε οι όροι του Μνημονίου να επιφέρουν τις διαρθρωτικές αλλαγές για πραγματική εξυγίανση της οικονομίας και τη δημιουργία συνθηκών που θα ενθαρρύνουν την επιχειρηματική δραστηριότητα και θα συμβάλουν στην ανάπτυξη και ευημερία του συνόλου της κοινωνίας.