Υπεγράφησαν πρόσφατα σε δημόσια τελετή στη Λευκωσία δύο χρηματοδοτικές συμβάσεις με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) που αφορούν καινοτόμα προγράμματα στήριξης των ΜΜΕ στην Κύπρο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, η υπογραφή της πρώτης σύμβασης, ύψους 50 εκατ. ευρώ αφορά το Πρόγραμμα Ενίσχυσης της Χρηματοδότησης του Εξωτερικού Εμπορίου (Trade Finance Facility). Σκοπός του προγράμματος είναι να στηρίξει τις διεθνείς εμπορικές δραστηριότητες κυπριακών ΜΜΕ και επιχειρήσεων μεσαίας κεφαλαιοποίησης. Μέσω του προγράμματος αυτού η ΕΤΕπ θα παρέχει εγγυήσεις σε ξένες τράπεζες που χορηγούν χρηματοδότηση εμπορικών συναλλαγών σε κυπριακές ΜΜΕ και επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης.

Μετριάζοντας τους κινδύνους που ενέχει η εμπορική χρηματοδότηση, θα συμβάλει στην αναζωογόνηση των εμπορικών ροών με την Κύπρο και θα ευνοήσει μια ανάκαμψη στηριζόμενη στις εξαγωγές με βασικό κινητήριο μοχλό τις ΜΜΕ και τις επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης. Τις χρηματοδοτικές συμβάσεις για την Ενίσχυση της Χρηματοδότησης του Εξωτερικού Εμπορίου υπέγραψαν ο Αντιπρόεδρος της ΕΤΕπ κ. Mihai Tanasescu, o κ. Χάρης Πουαγκαρέ, Γενικός Διευθυντής της Τράπεζας Κύπρου, ο κ. Αιμίλιος Κυριακού, Managing Director της Citi, και ο κ. Frank Mayer, Managing Director, Commerzbank AG.

Οι εγγυήσεις που θα παρέχει η ΕΤΕπ σε ξένες τράπεζες μέσω του προγράμματος θα καλύπτουν τους κινδύνους που συνδέονται με ενέγγυες πιστώσεις (Letters of Credit) και άλλα προϊόντα χρηματοδότησης του εμπορίου παρεχόμενα από κυπριακές τράπεζες. Αυτό θα περιορίσει την υποχρέωση καταβολής μετρητών ως εγγύησης, που άλλως θα επιβαλλόταν στις περισσότερες ΜΜΕ, και θα αυξήσει την πρόσβαση σε μέσα χρηματοδότησης των διεθνών εμπορικών συναλλαγών σε μια περίοδο κατά την οποία το εμπόριο μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στην οικονομική ανάπτυξη.

Η υπογραφή της δεύτερης σύμβασης αφορά τη χορήγηση ενός πρώτου δανείου ύψους 100 εκατ. ευρώ στην Κυπριακή Δημοκρατία στο πλαίσιο του Ταμείου Επιχειρηματικότητας (Cyprus Entrepreneurship Fund). Η Κυπριακή Δημοκρατία θα χρησιμοποιήσει τα κεφάλαια που παρέχει η ΕΤΕπ για να συστήσει ένα χρηματοδοτικό μηχανισμό στο πλαίσιο του οποίου το Δημόσιο και εμπορικές τράπεζες που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο θα χορηγούν δάνεια σε κυπριακές ΜΜΕ σε βάση επιμερισμού κινδύνων. Το καινοτόμο αυτό προϊόν, το οποίο αναπτύχθηκε από την ΕΤΕπ σε συνεργασία με την κυπριακή κυβέρνηση, αφενός μεν θα διευκολύνει την πρόσβαση των ΜΜΕ σε ευνοϊκή χρηματοδότηση, αφετέρου δε θα εισάγει μεγαλύτερη ευελιξία και θα προσφέρει τη δυνατότητα ανάπτυξης νέων χρηματοδοτικών εργαλείων για αντιμετώπιση του σοβαρού προβλήματος ρευστότητας των ΜΜΕ.

Η τρέχουσα διαχείριση του Ταμείου θα ανατεθεί στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΑΕ), τον χρηματοδοτικό βραχίονα του Ομίλου της ΕΤΕπ που ειδικεύεται στα προϊόντα χρηματοδότησης ΜΜΕ με ανάληψη κινδύνων. Το ΕΤΑΕ διαθέτει σημαντική πανευρωπαϊκή εμπειρία στη διαχείριση επενδυτικών κεφαλαίων σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, με στόχο τη διευκόλυνση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε χρηματοδοτήσεις. Το ΕΤΑΕ έχει επίσης μεγάλη εμπειρία όσον αφορά την αγορά της Κύπρου, την οποία έχει αποκτήσει μέσα από την εφαρμογή της πρωτοβουλίας JEREMIE και από δραστηριότητες στο πλαίσιο του μηχανισμού μικροχρηματοδοτήσεων Progress