Βρείτε εδώ τον κατάλογο με τα Εθνικά Σημεία Επαφής για το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020».

Βρείτε εδώ το έντυπο δήλωσης ενδιαφέροντος για ενημέρωση για το Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020», στο οποίο οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν τις θεματικές περιοχές προτεραιότητες του «Ορίζοντα 2020» για τις οποίες επιθυμούν να λαμβάνουν ενημέρωση από το ΙΠΕ.

Όλα τα έντυπα του ΙΠΕ για το «HORIZON 2020» βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος (http://www.research.org.cy/EL/int_cooperation/horizon_useful_forms.shtm) και σε αυτά περιλαμβάνονται και τα έντυπα αναζήτησης συνεργατών. Τα Εθνικά Σημεία Επαφής μπορούν να βοηθήσουν Συντονιστές ή/και Συνεργάτες που είναι στο στάδιο ετοιμασία πρότασης να βρουν άλλους συνεργάτες, προωθώντας το έντυπο αναζήτησης συνεργατών σε πιθανούς ενδιαφερόμενους σε άλλες χώρες.