Κατά €198 εκατομμύρια μειώθηκε το δεύτερο τρίμηνο του 2014 το δημοσιονομικό έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης, υποχωρώντας στα €11,6 εκ. σε σύγκριση με έλλειμμα €209,5 εκ την αντίστοιχη περίοδο του 2013, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία που δημοσιοποίησε την Τετάρτη η Στατιστική Υπηρεσία της Κύπρου.

Η μείωση του ελλείμματος, σύμφωνα με τα στοιχεία, οφείλεται κυρίως στη σημαντική μείωση των δαπανών και συγκεκριμένα των απολαβών προσωπικού και των κοινωνικών παροχών.

Ειδικότερα, με βάση τα προκαταρκτικά στοιχεία των οικονομικών λογαριασμών της Γενικής Κυβέρνησης για την περίοδο Απριλίου-Ιουνίου 2014, που καταρτίζονται σύμφωνα με το ευρωπαϊκό σύστημα, το σύνολο εσόδων ανήλθε σε €1.612,2 εκ (1,0% αύξηση από την αντίστοιχη περίοδο του 2013) και οι συνολικές δαπάνες σε €1.623,8 εκ, (10,1% μείωση από την αντίστοιχη περίοδο του 2013).

Οι κυριότερες κατηγορίες εσόδων για την περίοδο Απριλίου-Ιουνίου 2014 ήταν: φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών €579,8 εκ (17,2% μείωση από την αντίστοιχη περίοδο του 2013), εκ των οποίων ο ΦΠΑ με €335,4 εκ (μείωση 18,5%), φόροι στο εισόδημα και πλούτο €302,9 εκ (17,4% μείωση).

Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 7,0% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013 φτάνοντας στα €99,6 εκ. Τα έσοδα από μερίσματα ανήλθαν στα 181,4 εκ κατά την περίοδο Απριλίου-Ιουνίου 2014 σε σύγκριση με 89,4 εκ που εισπράχθηκαν στο έτος 2013 και καταχωρήθηκαν κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2013.

Οι κυριότερες κατηγορίες δαπανών για την περίοδο Απριλίου-Ιουνίου 2014 ήταν: απολαβές προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων τεκμαρτών κοινωνικών εισφορών και συντάξεις δημοσίων Υπαλλήλων) €527,3 εκ (9,4% μείωση από την αντίστοιχη περίοδο του 2013) και οι κοινωνικές παροχές €669,3 εκ. (11,5% μείωση).

Οι τρέχουσες μεταβιβάσεις ανήλθαν σε €78,1 εκ. (17,3% μείωση σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο).

Μείωση παρατηρήθηκε επίσης στην κατηγορία της ενδιάμεσης ανάλωσης κατά 14,2% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013 φτάνοντας στα €159,6 εκ.