Το Κέντρο Παραγωγικότητας (ΚΕΠΑ), στο πλαίσιο προγράμματος που στοχεύει στη βελτίωση της παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, προσφέρει σε επιχειρήσεις ΔΩΡΕΑΝ υπηρεσίες μέτρησης της παραγωγικότητας και συγκριτικής αξιολόγησης στους τομείς της Βιομηχανίας Τροφίμων, της Μεταποίησης γενικότερα και του Τουρισμού.

Για τη συγκριτική αξιολόγηση χρησιμοποιούνται στοιχεία από επιχειρήσεις στον ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο τα οποία διατηρούνται σε βάση δεδομένων, πρόσβαση στην οποία έχει εξασφαλίσει το ΚΕΠΑ κατόπιν συμφωνίας με βρετανικό συμβουλευτικό οίκο. Δεδομένα από τις κυπριακές επιχειρήσεις συλλέγονται με βάση ειδικά δομημένο ερωτηματολόγιο και χρησιμοποιούνται για υπολογισμό δεικτών σε τέσσερεις τομείς επιχειρηματικής απόδοσης που σχετίζονται με την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα, τα χρηματοοικονομικά, τους πελάτες, τις εσωτερικές διεργασίας και τη μάθηση και ανάπτυξη.

Σε κάθε επιχείρηση που συμμετέχει στο πρόγραμμα υποβάλλεται γραπτή έκθεση που περιλαμβάνει μια σφαιρική και αντικειμενική εικόνα της απόδοσής της, σε σχέση με άλλες επιχειρήσεις με παρόμοιες δραστηριότητες. Η συγκριτική αξιολόγηση βοηθά τη διεύθυνση της επιχείρησης στο σχεδιασμό βελτιωτικών παρεμβάσεων και στρατηγικών ανάπτυξης.

Για δήλωση ενδιαφέροντος ή για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ΚΕΠΑ www.mlsi.gov.cy/kepa ή να επικοινωνήσετε με την Ανώτερη Λειτουργό Παραγωγικότητας κ. Μαρία Νικολάου Χρίστου στο τηλέφωνο 22806115 ή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο mnicolaou@kepa.mlsi.gov.cy.