Μειωμένο κατά €4,2 εκ ήταν το έλλειμμα των οικονομικών λογαριασμών της Γενικής Κυβέρνησης το πρώτο τρίμηνο του έτους σε σύγκριση με το αντίστοιχη περίοδο του 2014.

Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία, με βάση τα προκαταρκτικά στοιχεία των οικονομικών λογαριασμών της Γενικής Κυβέρνησης για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2015 που καταρτίζονται σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό σύστημα (ΕΣΛ 2010), το σύνολο εσόδων ανήλθε σε €1.529,9 εκ (3,1% μείωση από την αντίστοιχη περίοδο του 2014) και οι συνολικές δαπάνες σε €1.548,1 εκ, (3,3% μείωση από την αντίστοιχη περίοδο του 2014) με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί έλλειμμα €18,2 εκ σε σύγκριση με έλλειμμα €22,4 εκ την αντίστοιχη περίοδο του 2014 (εξαιρουμένης της ενίσχυσης της κεφαλαιουχικής βάσης της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας, ύψους €1.500,0 εκ το πρώτο τρίμηνο του 2014).

Οι κυριότερες κατηγορίες εσόδων για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2015 ήταν οι φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών €608,3 εκ (3,2% αύξηση από την αντίστοιχη περίοδο του 2014), εκ των οποίων ο ΦΠΑ με €351,4 εκ (αύξηση 9,7%), και οι φόροι στο εισόδημα και πλούτο €387,6 εκ (12,3% μείωση). Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 2,5% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2014 φτάνοντας στα €103,7 εκ.

Οι κυριότερες κατηγορίες δαπανών για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2015 ήταν οι απολαβές προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων τεκμαρτών κοινωνικών εισφορών και συντάξεων δημοσίων υπαλλήλων) €527,6 εκ (1,1% μείωση από την αντίστοιχη περίοδο του 2014), και κοινωνικές παροχές €569,1 εκ. (6,1% μείωση). Η ενδιάμεση ανάλωση ανήλθε σε €117,0 εκ (9,1% μείωση σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο).