Μείωση €92,9 εκατομμύρια σημείωσε το πρώτο εξάμηνο του 2015 το έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο της Κύπρου, λόγω κυρίως της αύξησης των εξαγωγών κατά €196,7 εκ., σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Στατιστική Υπηρεσία.

Το έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο διαμορφώθηκε στα €1.520,1 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2015, σε σύγκριση με €1.613,0 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2014.

Οι συνολικές εισαγωγές/αφίξεις αγαθών (συνολικές εισαγωγές από Τρίτες Χώρες και αφίξεις από άλλα Κράτη Μέλη της ΕΕ) για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2015 ήταν €2.498,2 εκ. σε σύγκριση με €2.394,4 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2014.

Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές αγαθών (συνολικές εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες και αποστολές σε άλλα Κράτη Μέλη της ΕΕ) την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2015 ήταν €978,1 εκ. σε σύγκριση με €781,4 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2014.

Κατά τον Ιούνιο του 2015 οι συνολικές εισαγωγές/αφίξεις αγαθών (συνολικές εισαγωγές από Τρίτες Χώρες και αφίξεις από άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε.) ήταν €446,6 εκ.

Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές αγαθών (συνολικές εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες και αποστολές σε άλλα Κράτη Μέλη της ΕΕ), περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, το μήνα Ιούνιο 2015 ήταν €126,9 εκ.

Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές εγχώριων παραγόμενων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, ήταν €65,3εκ. ενώ οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές ξένων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, ήταν €61,6 εκ.