Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) ανταποκρινόμενο στα αιτήματα σημαντικού αριθμού Φορέων αλλά και ερευνητών αποφάσισε όπως παρατείνει την προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής ερωτηματολογίων στο πλαίσιο της εκπόνησης της Μελέτης για τη Χαρτογράφηση του Ερευνητικού Ιστού της Κύπρου, μέχρι την 13η Σεπτεμβρίου 2013.

Παρά τη σημαντική μέχρι τώρα συμμετοχή, η παραχώρηση παράτασης θεωρήθηκε απαραίτητη λόγω της εξαιρετικής σημασίας της εν λόγω Μελέτης και της ανάγκης συλλογής του μέγιστου δυνατού αριθμού ερωτηματολογίων για να την καταστήσουν αξιόπιστη.

Υπενθυμίζεται ότι κύριος στόχος της Μελέτης είναι η καταγραφή των ερευνητικών δραστηριοτήτων που εκπονούνται στην Κύπρο, των διαθέσιμων ερευνητικών υποδομών, του εμπλεκόμενου ανθρώπινου δυναμικού και των ερευνητικών αποτελεσμάτων που παράγονται.

Τα αποτελέσματα της δραστηριότητας αυτής αναμένεται ότι θα:

  • αποτελέσουν τη βάση για τη δημιουργία πολιτικής για την έρευνα και στρατηγικού σχεδιασμού για την προώθηση της ανάπτυξης και αναβάθμισης της έρευνας στην Κύπρο και κατ’ επέκταση θα βοηθήσουν στο σχεδιασμό μελλοντικών χρηματοδοτικών σχεδίων για Έρευνα και Ανάπτυξη (Ε&Α),
  • βοηθήσουν στην αναγνώριση περιοχών έρευνας όπου η Κύπρος έχει συγκριτικό πλεονέκτημα σε ευρωπαϊκό ή/και διεθνές επίπεδο (niche areas) οι οποίες μπορούν να υποστηριχθούν στοχευμένα, 
  • προωθήσουν τη δικτύωση και τη συνεργασία σε εθνικό επίπεδο, και
  • επιτρέψουν την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των διαθέσιμων οικονομικών, ανθρώπινων και υλικών πόρων για τη μεγιστοποίηση του ερευνητικού αποτελέσματος.

Η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων θα πρέπει να γίνει ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας http://questionnaires.research.org.cy και κατόπιν σχετικής εγγραφής.

H συμμετοχή στην εν λόγω πρωτοβουλία κρίνεται ως εξαιρετικά σημαντική για την ουσιαστική ενίσχυση της προσπάθειας χάραξης ερευνητικής πολιτικής. Μη συμμετοχή από Φορείς ή/και ερευνητές συνεπάγεται τη μη καταγραφή θεματικών περιοχών/πεδίων στα οποία η Κύπρος μπορεί να έχει ιδιαίτερες δυνατότητες/επιτυχίες και τα οποία ενδεχομένως να μην ληφθούν υπόψη στη χάραξη εθνικής πολιτικής για την έρευνα για τα επόμενα χρόνια.

Τέλος, παρακαλείστε για τη μεγαλύτερη δυνατή διάχυση του εν λόγω μηνύματος σε όλους τους κατάλληλους αποδέκτες.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον αρμόδιο Λειτουργό Α’ του ΙΠΕ, κ. Αντώνη Ιουλιανό (τηλ. 22-205037, ηλεκτρ. διευθ. aioulian@research.org.cy).