Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σε διαβουλεύσεις με την Αίγυπτο και την Ιορδανία, με στόχο την έναρξη διαπραγματεύσεων για σύναψη περιεκτικών εμπορικών συμφωνιών (Deep and Comprehensive Free Trade Area – DCFTA). Αντικείμενο των συμφωνιών αυτών, θα είναι η μείωση των εμπορικών εμποδίων και η αύξηση των εμπορικών και επενδυτικών ροών της ΕΕ με τις υπό αναφορά χώρες.

Στα πλαίσια αυτά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναθέσει σε ιδιωτικό οίκο (ECORYS) τη διεξαγωγή μελέτης αντικτύπου, προκειμένου να διερευνηθούν οι εμπορικές πτυχές και τα αποτελέσματα στις οικονομίες της ΕΕ, της Αιγύπτου και της Ιορδανίας από την ενδεχόμενη σύναψη των πιο πάνω συμφωνιών.

Μέρος της μελέτης επικεντρώνεται στον αντίκτυπο που θα έχουν οι συμφωνίες στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και συναφώς διεξάγεται έρευνα ερωτηματολογίου ανάμεσα στις ΜΜΕ της ΕΕ.

Δεδομένων των στενών εμπορικών σχέσεων της Κύπρου με τις υπό αναφορά χώρες (Αίγυπτος / Ιορδανία), το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού παροτρύνει τις ΜΜΕ της Κύπρου όπως συμμετάσχουν ενεργά στη σχετική έρευνα, υποβάλλοντας με τον τρόπο αυτό τις δικές τους απόψεις και εισηγήσεις.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Εμπορίου.