Το ΙΠΕ στο πλαίσιο της διαδικασίας Διαβούλευσης για το σχεδιασμό των Νέων Προγραμμάτων του για την περίοδο 2015-2020 ανακοινώνει την έναρξη της Δεύτερης Φάσης Δημοσίου Διαλόγου. Το ΙΠΕ θέτει ενώπιον της ερευνητικής κοινότητας το Προσχέδιο των Νέων Προγραμμάτων 2015-2020, το οποίο λαμβάνει υπόψη: τα αποτελέσματα της Πρώτης Φάσης Δημοσίου Διαλόγου για τα «Οριζόντια Θέματα», και το εγκεκριμένο από το Υπουργικό Συμβούλιο Σχέδιο Δράσης της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης.

Με δεδομένη την υλοποίηση της Πρώτης Φάσης Δημοσίου Διαλόγου, η Δεύτερη Φάση θα εστιάσει περισσότερο στα επιμέρους Προγράμματα, το περιεχόμενό τους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής.

Οι τυχόν ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκφράσουν τις απόψεις τους επί του Προσχεδίου των Νέων Προγραμμάτων 2015-2020 μέσω γραπτών τοποθετήσεων στην ειδική ηλεκτρονική διεύθυνση myview@research.org.cy

Επιπλέον, το ΙΠΕ θα διοργανώσει εξειδικευμένα εργαστήρια με στόχο τη συλλογή απόψεων από εκπροσώπους φορέων και ερευνητών, καθώς και από σχετικούς εμπειρογνώμονες, οι οποίοι θα κληθούν να συμμετάσχουν σε αυτά. Τα Εργαστήρια θα πραγματοποιηθούν αρχές Σεπτεμβρίου 2015.

Τα Εργαστήρια βιντεοσκοπούνται και καταγράφονται πρακτικά τα οποία μαζί με τις γραπτές τοποθετήσεις της ερευνητικής κοινότητας θα αξιοποιηθούν από το ΙΠΕ για την τελική κατάρτιση των Νέων Προγραμμάτων 2015-2020, με σκοπό την Προκήρυξή τους εντός του Δεκεμβρίου 2015.

Το ΙΠΕ προγραμματίζει τη διεξαγωγή και μίας Ημερίδας που θα είναι ανοικτή σε όλους τους ενδιαφερόμενους, η οποία αναμένεται να έπεται των Εργαστηρίων της Δεύτερης Φάσης. Τυχόν απόψεις, σχόλια και τοποθετήσεις θα καταγραφούν και από την Ημερίδα αυτή.