Πρόσφατα η Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα ανακοίνωσε δύο νέα σχέδια για χρηματοδότηση επιχειρήσεων σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων αντίστοιχα.

Σχέδιο Χρηματοδότησης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων 2014 από το Συνεργατισμό σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

Το Σχέδιο Χρηματοδότησης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων του Συνεργατισμού σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) προσφέρει στήριξη στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Κύπρο μέσω συμφωνίας δανείου ύψους €50εκ. που έχει συνάψει η Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, εκ μέρους και για λογαριασμό των υνεργατικών Πιστωτικών Ιδρυμάτων (ΣΠΙ). Το Σχέδιο αφορά έργα που αναλαμβάνονται από:

– Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (έως 250 εργαζόμενοι συμπεριλαμβανομένων των αυτοεργοδοτούμενων).

– Εταιρείες Μεσαίου Μεγέθους (από 250 μέχρι 3.000 εργαζόμενοι).

Στόχος του Σχεδίου είναι η προώθηση νέων αναπτυξιακών επενδύσεων και η εργοδότηση των νέων. Το Σχέδιο προνοεί ελκυστικό κόστος χρηματοδότησης, περίοδο αποπληρωμής μέχρι δώδεκα χρόνια και μέχρι δύο χρόνια περίοδο χάριτος.

Σημειώνεται πως σκέλος του Σχεδίου προνοεί επιπλέον μείωση του επιτοκίου για επιχειρήσεις οι οποίες εργοδοτούν νέους ή παρέχουν επαγγελματική εκπαίδευση σε νέους κάτω των 25 χρόνων. Η δανειοδότηση θα είναι μεταξύ 30.000-500.000 ευρώ. Η έναρξη του προγράμματος αναμένεται τον Ιούνιο του 2014.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποταθούν στα Συνεργατικά Πιστωτικά Ιδρύματα και στην ιστοσελίδα www.euloans.coop.com.cy

Χρηματοδότηση Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων

Η Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα έχει συνάψει συμφωνία δανείου ύψους €8 εκ. με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, με σκοπό την χρηματοδότηση (μέχρι €25,000) πολύ μικρών επιχειρήσεων περιλαμβανομένων αυτοαπασχολούμενων, με ευνοϊκούς όρους επιτοκίου και ευέλικτα χρονοδιαγράμματα αποπληρωμής.

Για να μπορεί ένα άτομο ή μια επιχείρηση να υποβάλει αίτηση για δανεισμό κάτω από το εν λόγω Πρόγραμμα θα πρέπει να απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζόμενους και ο ετήσιος κύκλος εργασιών του/της ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού του/της να μην ξεπερνά τα €2 εκ. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα.