Το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη ανακοίνωσε ότι έχουν διασαφηνιστεί (βλέπε εδώοι οδηγίες παράδοσης εγγράφων στα Ταμεία του Τμήματος (Σημειώσεις/Σχόλια, Αλλαγές στα Στοιχεία Οργανισμού) αναφορικά με την καταχώρηση:

· Ετήσιας ΄Εκθεσης Ιδιωτικής Εταιρείας με Μ.Κ.

· Ετήσιας ΄Εκθεσης Δημόσιας Εταιρείας και

· Ετήσιας ΄Εκθεσης Ιδιωτικής Εταιρείας χωρίς Μ.Κ.