Το Υπουργικό Συμβούλιο, κατά τη χθεσινή του συνεδρία, ενέκρινε πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών κ. Σωκράτη Χάσικου για την αντιμετώπιση διαχρονικών δυσκολιών διαχωρισμού συνιδιόκτητων αδιανέμητων και περίκλειστων ακινήτων, που αποστερούσαν δικαιώματα ανάπτυξης.

Συγκεκριμένα, εγκρίθηκε η τροποποίηση του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου, Κεφ. 224, του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου Αρ. 90/172 και του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου, Κεφ. 96.

Με τις νέες διατάξεις των νομοσχεδίων, θα είναι πλέον δυνατός ο διαχωρισμός ακινήτων που βρίσκονται σε οικιστικές περιοχές, σε τεμάχια ελάχιστης έκτασης 600 τ.μ., διασφαλίζοντας τη διακριτική ευχέρεια στον Διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας να επιβάλει όρους/ δεσμεύσεις, λαμβάνοντας υπόψη τους όρους της αρμόδιας Πολεοδομικής Αρχής.

Επίσης, με τις νέες διατάξεις, θα είναι δυνατό να κατατεθεί αίτηση από το 60% τουλάχιστον των συνιδιοκτητών για διαχωρισμό και διανομή του κτήματος από τον Διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας. Αυτή η ρύθμιση αναμένεται να επιλύσει προβλήματα που αναφύονται όταν συνιδιοκτήτες με μικρό συμφέρον εμποδίζουν την αξιοποίηση του ακινήτου.

Επιπρόσθετα, περιέχεται και πρόνοια για παροχή διόδου σε περίκλειστα τεμάχια όταν προηγείται αναγκαστική διαίρεση και διανομή.

Σε ό,τι αφορά το θέμα της πολεοδομικής αμνηστίας, απλοποιούνται οι διαδικασίες και διευκολύνονται οι αιτητές, ως ακολούθως:

– Μειώνεται το αντιστάθμισμα υπέρβασης συντελεστή δόμησης στο 70%.

– Καταργείται η τριμελής επιτροπή εξέτασης των αιτήσεων και η απόφαση θα λαμβάνεται από τις αντίστοιχες πολεοδομικές και οικοδομικές αρχές.

Τα σχετικά νομοσχέδια θα κατατεθούν στη Βουλή των Αντιπροσώπων προς ψήφιση.