Σύμφωνα με επιστολή του Υπουργείου Εμπορίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε., ότι οι οικονομικοί φορείς μπορούν να υποβάλουν τυχόν αντιρρήσεις για τα αιτήματα που παρέλαβε η Επιτροπή για παραχώρηση δασμολογικών αναστολών και ποσοστώσεων που θα ισχύουν από την 1η Ιουλίου 2014.

Τυχόν αντιρρήσεις των οικονομικών φορέων θα πρέπει να υποβληθούν στην Επιτροπή, μέσω των εθνικών αρχών. Κατά συνέπεια, οι επιχειρήσεις που έχουν αντίρρηση σε οποιοδήποτε αίτημα για παραχώρηση δασμολογικών αναστολών και ποσοστώσεων, παρακαλούνται όπως ενημερώσουν γραπτώς το Υπουργείο Εμπορίου (στο email gtsiamettis@mcit.gov.cy) αργότερο μέχρι τις 02.12.2013 στο τυποποιημένο έντυπο που θα βρείτε εδώ.

Προς διευκόλυνση των επιχειρήσεων, βρείτε επίσης εδώ τον συγκεντρωτικό κατάλογο όλων των δασμολογικών κωδικών για τους οποίους υπάρχει αίτημα παραχώρησης δασμολογικών αναστολών και ποσοστώσεων.

Για τυχόν περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν με τον κ. Γιώργο Τσιαμέττη στο Υπουργείο Εμπορίου (τηλ. 22 867228).