Ο Κυπριακός Οργανισμός Σήμανσης πληροφορεί  κάθε ενδιαφερόμενο ότι από τον Ιανουάριο του 2013 έχει τεθεί σε ισχύ ο τροποιητικός Νόμος του Οργανισμού Ν.139/2012. Σκοπός της νέας νομοθεσίας είναι η ρύθμιση της αγοράς μεταχειρισμένων αντικειμένων από πολύτιμα μέταλλα (κοσμημάτων & αντικειμένων από χρυσό ή ασήμι), η προστασία του καταναλωτή αλλά και του εμπορευόμενου. Συγκεκριμένα οποιοδήποτε πρόσωπο επιθυμεί να αγοράζει μεταχειρισμένα αντικείμενα (είτε ως κοσμηματοπωλείο είτε ως υποστατικό cash for Gold), πρέπει να υποβάλει αίτηση για εγγραφή στο Μητρώο Αγοραστών Μεταχειρισμένων Αντικειμένων για να λάβει την σχετική άδεια και την έκδοση Πιστοποιητικού. Ο Οργανισμός εξετάζει και αξιολογεί την αίτηση και αποφασίζει σχετικά με βάση τους Όρους και Κριτήρια για έκδοση Πιστοποιητικού και άδειας λειτουργίας.

Οι βασικές πρόνοιες της τροποποιημένης Νομοθεσίας είναι οι ακόλουθες:

  • Κανένα πρόσωπο δεν δύναται να αγοράζει μεταχειρισμένα αντικείμενα, εκτός εάν είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο
  • Κανένα πρόσωπο δε δικαιούται να προβαίνει σε οποιαδήποτε διαφήμιση με την οποία παρουσιάζεται ως αγοραστής μεταχειρισμένων αντικειμένων, εκτός εάν είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο και οποιαδήποτε διαφήμιση πρέπει να περιλαμβάνει ρητή αναφορά στον αριθμό εγγραφής  του Μητρώου

Κάθε Αγοραστής που αγοράζει μεταχειρισμένα αντικείμενα πρέπει να:

  • Διατηρεί βιβλίο καταγραφής αγορών μεταχειρισμένων αντικειμένων και κραμάτων
  • Διατηρεί αναλλοίωτα και υπό την φύλαξη του τα αντικείμενα που αγοράζει για περίοδο 10 ημερών
  • Φωτογραφίζει τα μεταχειρισμένα αντικείμενα που αγοράζει και διατηρεί το φωτογραφικό υλικό για χρονική περίοδο τουλάχιστον ενός έτους
  • Συμμορφώνεται σε συνεχή βάση με τους όρους και τα κριτήρια για εγγραφή στο Μητρώο

Οποιοσδήποτε Αγοραστής παραβιάζει τα πιο πάνω, είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται σε χρηματική ποινή μέχρι € 10.000 ή σε φυλάκιση μέχρι δύο χρόνια ή και στις δύο ποινές. Είναι δικαίωμα του Καταναλωτή να ζητά την εφαρμογή των πιο πάνω και υποχρέωση του Αγοραστή να τα παρέχει. Για την καλύτερη διασφάλιση και προστασία του, ο καταναλωτής, θα πρέπει να απευθύνεται σε πέραν του ενός αγοραστή και να επιλέγει μέσα από την έρευνά του, την καλύτερη για αυτόν προσφορά. Επίσης να ζητά, προτού πωλήσει τα κοσμήματα του, να βλέπει το πιστοποιητικό εγγραφής του Αγοραστή.

Οι καταναλωτές μπορούν να πάρουν πληροφορίες από την ιστοσελίδα του Οργανισμού Σήμανσης  www.assay.org.cy  ή να καλέσουν στο τηλέφωνο 24532626. Επίσης, μπορείτε να κατεβάσετε εδώ την παρουσίαση που δείχνει συνοπτικά τη διαδικασία που απορρέει από τη σχετική νομοθεσία.