Κατόπιν της δημοσίευσης της νέας Οδηγίας 2014/25/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις προμήθειες των ως άνω Φορέων και την κατάργηση της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ, η Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων έχει ετοιμάσει σχετικό νομοσχέδιο, με τίτλο «Ο περί Προμηθειών των Φορέων που Δραστηριοποιούνται στους Τομείς του Ύδατος, της Ενέργειας, των Μεταφορών και των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών και για Συναφή θέματα Νόμος του 2015», για σκοπούς εναρμόνισης της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η εν λόγω Οδηγία, όπως και η κλασσική Οδηγία 2014/24/ΕΕ, καθιερώνει την έννοια «προμήθεια» (procurement) η οποία αφορά την «απόκτηση» (acquisition) αγαθών, έργων και υπηρεσιών, μέσω των αντίστοιχων συμβάσεων, από τους Φορείς που δραστηριοποιούνται στους τομείς του Ύδατος, της Ενέργειας, των Μεταφορών και των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών. Προβαίνει στην αντικατάσταση των υφιστάμενων διατάξεων οι οποίες ισχύουν από δεκαετίας, ώστε να συνάδουν στο σύγχρονο περιβάλλον, ενώ παράλληλα προωθεί την υλοποίηση της κατευθυντήριας γραμμής της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για αειφόρο, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Επίσης, κωδικοποιεί τις νομολογιακές εξελίξεις που επήλθαν και επηρέασαν τον τομέα των προμηθειών. Τέλος, η Οδηγία αυτή, (όπως και η προηγούμενη), ισχύει για συμβάσεις εκτιμώμενης αξίας πέραν συγκεκριμένων, αναθεωρημένων χρηματικών ορίων.

Με το εναρμονιστικό νομοσχέδιο, μεταφέρονται οι διατάξεις της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ στο εθνικό μας δίκαιο, ενώ η προμήθεια για συμβάσεις εκτιμώμενης αξίας κάτω των ορίων εφαρμογής της Οδηγίας επαφίεται στις εσωτερικές ρυθμίσεις / κανονισμούς του κάθε Αναθέτοντα Φορέα, όπως γίνεται και με την υφιστάμενη εθνική νομοθεσία. Το νομοσχέδιο θα αντικαταστήσει τον περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Συμβάσεων Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών στους Τομείς του Ύδατος, της Ενέργειας, των Μεταφορών και των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών και για Συναφή Θέματα Νόμο 11(Ι)/2006.

Τόσο το νομοσχέδιο και όσο και η Οδηγία 2014/25/ΕΕ βρίσκονται επίσης αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας, στη θεματική ενότητα «Νέα». Μπορείτε να συνδεθείτε με τον πιο κάτω σύνδεσμο:
http://www.treasury.gov.cy/treasury/publicpro/ppro.nsf/dmlnews_gr/dmlnews_gr?OpenDocument