Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) ενημερώνει ότι έχει ζητηθεί από τη Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης (ΓΔ ΕΠΣΑ), διαχειριστή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ), όπως προχωρήσει η υιοθέτηση του διεθνούς προτύπου ISO 26000 ως Κυπριακού.

Ο CYS έχει διεξάγει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες που απαιτούνται για το σκοπό αυτό, αφού η διαδικασία Δημόσιας Κρίσης προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη για σχόλια και απόψεις πραγματοποιήθηκε στις 18/1/2010 (για το προσχέδιο ISO/DIS 26000) και η διαδικασία Τελικής Ψήφισης στις 9/7/2010 (για το τελικό προσχέδιο FDIS 26000).

Ως αποτέλεσμα αυτής της δημόσιας διαβούλευσης, ο CYS έχει υπερψηφίσει το πρότυπο, το οποίο έχει κυκλοφορήσει την 1/11/2010 ως τελικό διεθνές πρότυπο ISO 26000:2010.

Μετά την εισήγηση της ΓΔ ΕΠΣΑ και σε συνεργασία με τη Γραμματεία του ISO, το πρότυπο έχει ετοιμαστεί για υιοθέτηση ως Κυπριακό, όπως προβλέπεται από τους εσωτερικούς κανονισμούς του CYS και σύντομα αναμένεται η έγκριση του από το Δ.Σ. του CYS. Θα ακολουθήσει η σχετική δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Το πρότυπο αποτελεί χρήσιμο Οδηγό για τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να εφαρμόσουν τις πρόνοιες της Κοινωνικής Υπευθυνότητας και όπως όλα τα πρότυπα προσφέρεται για χρήση σε εθελοντική βάση.

Για τους ενδιαφερόμενους, το πρότυπο διατίθεται προς πώληση από το Κέντρο Πληροφόρησης και Εξυπηρέτησης (ΚΕΠΕ) στα γραφεία του CYS.