Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας επιθυμεί να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους ότι έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των Προτάσεων που υποβλήθηκαν για την πρώτη φάση του Εργαλείου Χρηματοδότησης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (SME Instrument – Phase 1) στο πλαίσιο του Προγράμματος Horizon 2020 για Έρευνα και Καινοτομία της Ε.Ε. (2014-2020).

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της Ε.Ε., από τις 2,666 Προτάσεις που υποβλήθηκαν, μόνο οι 2,602 ήταν επιλέξιμες ενώ μόνο 317 από αυτές έλαβαν βαθμολογία πέραν του ελάχιστου ορίου. Οι περισσότερες υποβολές Προτάσεων με σημαντική διαφορά υποβλήθηκαν στη Θεματική Περιοχή Information and Communication Technologies – ICT (886), ενώ μεγάλος αριθμός υποβολών καταγράφηκε και στις περιοχές Secure, Clean and Efficient Energy (374) και Nanotechnologies, Advanced Materials, Advanced Manufacturing and Processing, and Biotechnology (310). Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα της Ε.Ε., οι περισσότερες πετυχημένες Προτάσεις υποβλήθηκαν από την Ισπανία (39), ενώ υψηλές αποδόσεις είχαν το Ηνωμένο Βασίλειο (26), η Ιταλία (20), η Γερμανία (11), η Ιρλανδία (10) και η Γαλλία (9). Δυστυχώς, καμία Πρόταση δεν επιλέγηκε για χρηματοδότηση από δέκα χώρες της Ε.Ε., μεταξύ άλλων και η Κύπρος και η Ελλάδα, αλλά και από τις περισσότερες συνδεδεμένες χώρες με εξαίρεση το Ισραήλ (4), τη Νορβηγία (2) και τη Τουρκία (2).

Συναφώς αναφέρεται ότι το SME Instrument αποτελεί καινοτομία του Προγράμματος Horizon 2020 σε σχέση με προηγούμενα Προγράμματα Πλαίσιο της Ε.Ε., αφού πρόκειται για εξειδικευμένο εργαλείο για τη χρηματοδότηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ), χωρίς να απαιτείται η δημιουργία Δικτύου Συνεργασίας. Το Εργαλείο διαχωρίζεται σε τρεις φάσεις με δυνατότητα υποβολής Προτάσεων μόνο στην πρώτη και δεύτερη φάση. Συγκεκριμένα, η πρώτη φάση αφορά στην κατάρτιση επιχειρηματικού σχεδίου σε περίοδο έξι μηνών με ενίσχυση κατ’ αποκοπή ποσού (lump sum) ύψους €50,000 από την Ε.Ε.. Η δεύτερη φάση αφορά σε Έργα διάρκειας 12 – 24 μηνών για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων / υπηρεσιών κοντά στο επίπεδο της αγοράς με ένταση ενίσχυσης 70% και μέγιστη δυνατή χρηματοδότηση τα 2,5 εκατομμύρια Ευρώ. Τέλος, η τρίτη φάση δεν περιλαμβάνει χρηματοδότηση όμως αφορά σε ενεργή στήριξη των ΜΜΕ για την ετοιμασία του τελικού προϊόντος ή της προτεινόμενης υπηρεσίας για εισδοχή στην αγορά.

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγονός ότι για συμμετοχή και λήψη χρηματοδότησης στο πλαίσιο του εν λόγω Εργαλείου απαιτείται υψηλός δείκτης τεχνολογικής ετοιμότητας (Technology Readiness Level ≈ 6) ενώ η Ε.Ε. υπογραμμίζει ότι το Εργαλείο στοχεύει καθαρά στη χρηματοδότηση ΜΜΕ οι οποίες έχουν επενδύσει ενεργά στην καινοτομία, με υψηλό δείκτη ανάπτυξης και φιλοδοξίες παγκόσμιας εμβέλειας.

Τα συμπεράσματα σύμφωνα με ανακοίνωση της Ε.Ε. που έχουν προκύψει από την Αξιολόγηση των Προτάσεων που απορρίφθηκαν συνοψίζονται ως εξής:

1. Υπερβολική έμφαση στην υλοποίηση Έργων και ανεπαρκής αναφορά στην επιχειρηματική ευκαιρία που παρουσιάζεται.

2. Ελλιπής περιγραφή της εταιρείας (απαιτείται επεξήγηση γιατί η συγκεκριμένη εταιρεία θα επιτύχει και όχι οι ανταγωνιστές της).

3. Περιορισμένες πληροφορίες για τυχόν ανταγωνιστικές λύσεις.

4. Χαμηλό επίπεδο καινοτομίας και προτάσεις για ανάπτυξη προϊόντων που ήδη υπάρχουν στην αγορά.

5. Εισηγήσεις σε επίπεδο ιδέας χωρίς περιγραφή του πλάνου για την εισδοχή στην αγορά.

6. Αρκετές εταιρείες απλά δοκίμαζαν την τύχη τους.

Τα συμπεράσματα αυτά έχουν δημοσιοποιηθεί με στόχο να αποτελέσουν μαθήματα για το μέλλον σε όσες ΜΜΕ επιθυμούν να υποβάλουν Πρόταση και να αξιοποιήσουν το Εργαλείο SME Instrument. Η επόμενη καταληκτική ημερομηνία είναι η 24η Σεπτεμβρίου 2014.

Υπενθυμίζεται ότι τα Εθνικά Σημεία Επαφής της Κύπρου για το Πρόγραμμα Horizon 2020 που φιλοξενούνται στο Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας είναι στη διάθεση των επιχειρήσεων για παροχή άμεσης πληροφόρησης και συμβουλευτικών υπηρεσιών όπως προεπισκόπηση προτάσεων, επίλυση αποριών σε διαδικαστικά θέματα, επικοινωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλα για την ουσιαστική υποστήριξή τους. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το ΙΠΕ (τηλ.: 22205050, email: horizon2020@research.org.cy).