Ο Υπουργός Οικονομικών κ. Χάρης Γεωργιάδης εξέδωσε χθες το περί της Επιβολής Προσωρινών Περιοριστικών Μέτρων στις Συναλλαγές της Τράπεζας Κύπρου Δημόσιας Εταιρείας Λτδ Διάταγμα του 2013.

Το διάταγμα συνοπτικά αναφέρει:

Με την έξοδο της Τράπεζας Κύπρου από το καθεστώς εξυγίανσης, για κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το 12% από τις καταθέσεις του που ήταν δεσμευμένες θα αποδεσμευθούν και θα μεταφερθούν σε τρεχούμενο λογαριασμό εντός της Τράπεζας Κύπρου.

Πρόσθετα το υπόλοιπο 88% των καταθέσεων που ήταν δεσμευμένες θα μεταφερθεί σε τρεις ξεχωριστές καταθέσεις προθεσμίας των 6, 9 και 12 μηνών, εντός της Τράπεζας Κύπρου με ψηλότερο επιτόκιο.

Στο διάταγμα τίθενται περιοριστικά μέτρα που αφορούν τις καταθέσεις προθεσμίας:

(α) Στην πρώτη λήξη της κατάθεσης προθεσμίας , υπάρχει πρόνοια για ανανέωση τους για ακόμα μια περίοδο ίδιας χρονικής διάρκειας από την Τράπεζα Κύπρου.

(β) Ο τερματισμός της κατάθεσης προθεσμίας απαγορεύεται εκτός αν θα χρησιμοποιηθεί για

(ι) αποπληρωμή δανείου ή/και παρατραβήγματος ή/και πιστωτικής κάρτας, εντός της Τράπεζας Κύπρου

(ιι) για δημιουργία 2 ή περισσοτέρων καταθέσεων προθεσμίας.

Βρείτε εδώ το διάταγμα