Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ανακοινώνει ότι η περίοδος υποβολής των αιτήσεων για συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις οι οποίες θα πραγματοποιηθούν την περίοδο 1/1/2015 – 31/12/2015, στα πλαίσια του Σχεδίου Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας “De Minimis”, σε κυπριακές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς μεταποίησης ή/και εμπορίας βιομηχανικών προϊόντων για ιδιωτική συμμετοχή σε εκθέσεις του εξωτερικού, παρατείνεται μέχρι και τις 18/11/2014.

Δικαιούχοι είναι κυπριακές επιχειρήσεις των οποίων οι δραστηριότητες περιλαμβάνονται στον τομέα C – Μεταποίηση στους Στατιστικούς Κωδικούς Οικονομικών Δραστηριοτήτων, 2008 (με βάση το σύστημα Ταξινόμησης Οικονομικών Δραστηριοτήτων NACE, Aνάθ. 2, της ΕΕ) ή/και στην εμπορία βιομηχανικών προϊόντων.

Οι δικαιούχοι μπορούν να προμηθεύονται αιτήσεις συμμετοχής από τον Κλάδο Προώθησης Εξαγωγών Βιομηχανικών Προϊόντων – Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού καθώς και από την ιστοσελίδα του Υπουργείου στην ηλεκτρονική διεύθυνσηwww.mcit.gov.cy/ts. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ιδιοχείρως, μέχρι και τις 18/11/2014 στη διεύθυνση που αναγράφεται πιο κάτω.

Αιτήσεις που παραλαμβάνονται μετά τις 18/11/2014 θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δε θα λαμβάνονται υπόψη: Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Κλάδος Προώθησης Εξαγωγών Βιομηχανικών Προϊόντων (Ανδρέα Αραούζου 6, 1421 Λευκωσία, Κύπρος), Τηλ: 22867333, 22867106, 22867331