Η Υπηρεσία Φ.Π.Α. ανακοίνωσε ότι η ηλεκτρονική υποβολή του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα μέσω του συστήματος TAXISnet για την περίοδο του Ιουλίου 2013, μπορεί να γίνει μέχρι και την Παρασκευή 16 Αυγούστου 2013, επειδή η τελευταία ημερομηνία υποβολής, 15 Αυγούστου 2013, δεν είναι εργάσιμη μέρα.

Υπενθυμίζεται ότι σε περίπτωση που ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας δεν υποβληθεί έγκαιρα, τότε θα επιβληθεί χρηματική επιβάρυνση που ανέρχεται σε €50.

Για οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στα τηλέφωνα 22446191 και 22446189.