Η Υπηρεσία Φ.Π.Α για να διευκολύνει τις επιχειρήσεις να αποδώσουν έγκαιρα και χωρίς οποιεσδήποτε επιβαρύνσεις τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, ανακοινώνει ότι δίδεται παράταση στην υποβολή των Φορολογικών Δηλώσεων Φ.Π.Α. Εδώ μπορείτε να βρείτε τη σχετική ανακοίνωση.