Ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών και το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ανακοινώνουν ότι η παραλαβή αιτήσεων στα πλαίσια του Μέτρου ΕΠΣΑ 3β: Προώθηση Οίνων στις Τρίτες Χώρες και στα Κράτη-Μέλη της Ε.Ε., με βάση Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 30.04.2004 και των Κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ημερ. 17/12/2013 «για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων» παρατείνεται για δύο εβδομάδες. Ως εκ τούτου η τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων είναι η Πέμπτη 14/08/2014.

Τα προϊόντα ή/και ενωσιακά συστήματα τα οποία μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο μεμονωμένων ενεργειών ή/και προγραμμάτων ενημέρωσης ή/και προώθησης είναι τα ακόλουθα:

ΜΕΤΡΟ 3β(1): ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ
Ενημερωτικές και προωθητικές ενέργειες για τους οίνους με Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης (ΠΟΠ) ή Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη (ΠΓΕ) ή οίνους με ένδειξη της οινοποιήσιμης ποικιλίας αμπέλου.

ΜΕΤΡΟ 3β(2): ΚΡΑΤΗ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε.
Ενημερωτικές ενέργειες για ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με την υπεύθυνη κατανάλωση οίνου ή/και σχετικά με τα ενωσιακά συστήματα που διέπουν τις προστατευόμενες ονομασίες προέλευσης και τις προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις.

Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ιδιοχείρως στο Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Κλάδος Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων, το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 14/08/2014. Αιτήσεις οι οποίες λαμβάνονται μετά την ημερομηνία αυτή θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

Για περισσότερες πληροφορίες, αιτήσεις συμμετοχής και εγχειρίδιο εφαρμογής-ενημέρωση αιτητών παρακαλώ αποτείνεστε:

Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
Υπηρεσία Εμπορίου – Κλάδος Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων
Τηλ: 22867268, 22867135, 22867234
www.mcit.gov.cy/ts