Κατά τη σύνοδο κορυφής ΕΕ-Καναδά που πραγματοποιήθηκε στην Οττάβα στις 26/09/2014 τα δύο μέρη ανακοίνωσαν τη λήξη των διαπραγματεύσεων για σύναψη Περιεκτικής Οικονομικής και Εμπορικής Συμφωνίας (Comprehensive Economic and Trade Agreement – CETA).

Η συμφωνία CETA αποτελεί τη μεγαλύτερη εμπορική συμφωνία που έχει συνάψει μέχρι σήμερα η ΕΕ. Η συμφωνία αφορά σε περιεκτική φιλελευθεροποίηση του εμπορίου προϊόντων και υπηρεσιών, προώθηση των επενδύσεων, δημιουργία ευκαιριών στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, καθώς και βελτίωση και εκσυγχρονισμό των συνθηκών πραγματοποίησης εμπορικών συναλλαγών.

Με στόχο την καλύτερη ενημέρωση των επιχειρήσεων της ΕΕ ως προς το περιεχόμενο και τα οφέλη της συμφωνίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δημιουργήσει εξειδικευμένη ιστοσελίδα στη διεύθυνση: http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ceta/

Η πιο πάνω ιστοσελίδα περιλαμβάνει:

– Το ενοποιημένο κείμενο της συμφωνίας CETA
– Συνοπτική παρουσίαση των προνοιών της συμφωνίας
– Συνήθεις ερωτήσεις (FAQs)

Τονίζεται ότι η ανακοίνωση της λήξης των διαπραγματεύσεων CETA δεν συνεπάγεται εφαρμογή της συμφωνίας, η οποία θα αποφασιστεί από το Συμβούλιο της ΕΕ σε μεταγενέστερο στάδιο.