Το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στο πλαίσιο της υλοποίησης του συγχρηματοδοτούμενου από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την Κυπριακή Δημοκρατία Έργου με τίτλο “Δράσεις για μείωση του χάσματος αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών” προσκαλεί επιχειρήσεις οι οποίες ενδιαφέρονται να πιστοποιηθούν από τον Φορέα Πιστοποίησης για την Εφαρμογή Καλών Πρακτικών για την Ισότητα των Φύλων, όπως υποβάλουν τις αιτήσεις τους:

Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: ykambouridou@dlr.mlsi.gov.cy

Ή με συστημένο ταχυδρομείο στη διεύθυνση: Λεωφ. Γρίβα Διγενή 54, ΜΕΓΑΡΟ “SILVEX”, 1096 Λευκωσία.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 30 Ιουνίου 2014.

Το Μοντέλο Πιστοποίησης έχει αναπτυχθεί από την Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) ως ο ανάδοχος του σχετικού διαγωνισμού στα πλαίσια του πιο πάνω Έργου και περιλαμβάνει την πιστοποίηση μεμονωμένης καλής πρακτικής καθώς επίσης και την πιστοποίηση για την υιοθέτηση και εφαρμογή ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης που καθιστούν την επιχείρηση “Εργοδότη Ισότητας”.

Σημειώνεται πως επιχειρήσεις που επιθυμούν να πιστοποιηθούν μπορούν να αιτηθούν για την πιστοποίηση υφιστάμενης καλής πρακτικής ή να δηλώσουν πρόθεση για πιστοποίηση, στην περίπτωση δε δήλωσης πρόθεσης το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων παρέχει ΔΩΡΕΑΝ υπηρεσίες Συμβούλου επιλέγοντας από κατάλογο ειδικά καταρτισμένων συμβούλων με τους οποίους έχει συμβληθεί για τους σκοπούς του Έργου.

Βρείτε πιο κάτω τα σχετικά έγγραφα:

Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων

Αίτηση Πιστοποίησης

Δήλωση Πρόθεσης Πιστοποίησης

Δήλωση δέσμευσης για την προώθηση της ισότητας των φύλων

Γραπτή δήλωση για λήψη χορηγίας De Minimis

Έντυπο “Επιπρόσθετες πληροφορίες”

Οδηγός προς Επιχειρήσεις για Καθοδήγηση για σκοπούς Πιστοποίησης