Σύμφωνα με ανακοίνωση που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη, ο Κλάδος Πτωχεύσεων και Εκκαθαρίσεων Εταιρειών, δεν θα παραλαμβάνει τα έγγραφα των Εκούσιων Εκκαθαρίσεων εκτός εάν αυτά συνοδεύονται με απόδειξη πληρωμής του Ετήσιου Τέλους του ποσού των €350  – για όλα τα έτη, σύμφωνα με τον περί Εταιρειών (Τροποποιητικό) (αρ. 2) Νόμο του 2011, ανεξαρτήτως εάν έχει δοθεί από τον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη οποιαδήποτε παράταση πληρωμής του τέλους.

Όταν Εταιρεία ήδη βρίσκεται σε Εκούσια Εκκαθάριση ή σε Εκκαθάριση με Διάταγμα Δικαστηρίου, τότε δεν θα καταβάλλεται το ποσό των €350.