Νέες ευκαιρίες προσφέρει η ΑνΑΔ για συμμετοχή 17.569 εργοδοτουμένων σε προγράμματα κατάρτισης μέσα στο B’ Εξάμηνο του 2013, με υπολογιζόμενη δαπάνη €5.428.217.

Τον Ιούνιο 2013 η ΑνΑΔ έχει εγκρίνει τα Προγράμματα Συνεχιζόμενης Κατάρτισης που θα εφαρμοστούν από ιδρύματα/οργανισμούς κατάρτισης και κέντρα συνδικαλιστικής κατάρτισης μέσα στο B’ Εξάμηνο 2013.

Τα προγράμματα καλύπτουν ανάγκες σε θεματικές προτεραιότητες που καθορίζονται με βάση τις στρατηγικές επιδιώξεις και δράσεις της ΑνΑΔ οι οποίες στοχεύουν, από τη μια, στην κατάρτιση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και, από την άλλη, στη βελτίωση της παραγωγικότητας και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. Τα θέματα καλύπτουν όλους τους τομείς της οικονομίας και όλες τις κατηγορίες επαγγελμάτων. Μεταξύ άλλων, τα προγράμματα αφορούν ανάγκες κατάρτισης σε θέματα όπως: αποτελεσματική διαχείριση επιχειρήσεων, χρηματοοικονομικά, νέες τεχνολογίες, πράσινες δεξιότητες, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, εξοικονόμηση ενέργειας, ασφάλεια και υγεία και εξειδικευμένες δεξιότητες στα διάφορα επαγγέλματα.

Στις συνθήκες της οικονομικής κρίσης που βιώνει σήμερα η Κύπρος, τα πολυεπιχειρησιακά προγράμματα που υλοποιούνται με την έγκριση και επιχορήγηση της ΑνΑΔ συμβάλλουν στη διατήρηση εργαζομένων σε θέσεις εργασίας και στην παραγωγική αξιοποίησή τους.

Τα προγράμματα που εγκρίθηκαν ανήκουν στις ακόλουθες τρείς κατηγορίες:

  • Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Συνεχιζόμενης Κατάρτισης – Συνήθη

Τα προγράμματα εφαρμόζονται από ιδρύματα κατάρτισης και επιχορηγούνται από την ΑνΑΔ, στο πλαίσιο της πολιτικής της για παροχή κινήτρων σε εργοδότες με σκοπό τη συνεχή – δια βίου – κατάρτιση των εργοδοτουμένων τους. Έχουν εγκριθεί 595 προγράμματα για συμμετοχή 14.825 ατόμων με υπολογιζόμενη συνολική δαπάνη €3.728.865.

  • Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Συνεχιζόμενης Κατάρτισης – Ζωτικής Σημασίας

Στόχος των προγραμμάτων αυτών είναι η ικανοποίηση των αναγκών κατάρτισης των επιχειρήσεων/ οργανισμών και των εργοδοτουμένων τους, κυρίως σε διευθυντικό και σε επιστημονικό προσωπικό, σε εξειδικευμένα ή καινοτόμα θέματα που αποτελούν σημαντικές προτεραιότητες για την οικονομία του τόπου, αξιοποιούν εκπαιδευτές με διεθνή πείρα και περιλαμβάνουν τόσο ιδρυματικό όσο και ενδοεπιχειρησιακό μέρος. Έχουν εγκριθεί 31 προγράμματα για συμμετοχή 868 ατόμων με υπολογιζόμενη συνολική δαπάνη €1.457.744.

  • Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Συνεχιζόμενης Κατάρτισης Συνδικαλιστικών Στελεχών

Στόχος είναι η παροχή κινήτρων σε Σωματεία και Συνδικαλιστικές Οργανώσεις για να συμμετέχουν με στελέχη τους σε προγράμματα κατάρτισης που οργανώνονται από Κέντρα Συνδικαλιστικής Κατάρτισης, σε θέματα που σχετίζονται με τη συνδικαλιστική τους ιδιότητα, σύμφωνα με προδιαγραφές και κριτήρια που καθορίζει η ΑνΑΔ. Έχουν εγκριθεί 67 προγράμματα για συμμετοχή 1.876 ατόμων με υπολογιζόμενη συνολική δαπάνη €241.608.

Πληροφορίες για τα εγκριθέντα πολυεπιχειρησιακά προγράμματα Συνήθη και Ζωτικής Σημασίας Β΄ Εξαμήνου 2013 οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στην ιστοσελίδα της ΑνΑΔ www.anad.org.cy/, στην οποία αναφέρονται και τα στοιχεία για επικοινωνία με το κάθε ίδρυμα κατάρτισης.