Το Κέντρο Παραγωγικότητας (ΚΕΠΑ) διοργανώνει προγράμματα Διευθυντικής Ανάπτυξης, τα οποία απευθύνονται σε διευθυντικά και εποπτικά στελέχη επιχειρήσεων.

Σκοπός των προγραμμάτων είναι οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν τα απαραίτητα εφόδια, γνώσεις και δεξιότητες με βάση τις μαθησιακές τους ανάγκες στο πλαίσιο του εκάστοτε προγράμματος. Τα προγράμματα που έχουν εγκριθεί για εφαρμογή είναι τα ακόλουθα:

1. Σύγχρονη Διεύθυνση Στρατηγικού Μάρκετινγκ & Διεύθυνση Πωλήσεων σε ώρες κρίσης (SOP4)
Λευκωσία, 30 ώρες, 6/5/2015-5/6/2015

2. Σχεδιασμός καινοτομίας στην οργανωτική δομή της επιχείρησης (GM46) Λάρνακα, 12 ώρες, 19/5/2015-2/6/2015

3. Χάραξη και υλοποίηση Στρατηγικής και επιχειρηματικός σχεδιασμός. Το κλειδί της επιτυχίας για ΜΜΕ (GM45)
Λευκωσία, 14 ώρες, 4/5/2015-20/5/2015

4. Μακρο-οικονομική ανάλυση. Θεωρητική και πρακτική κατάρτιση αντιμετώπισης των συνεπειών της οικονομικής κρίσης (GM44)
Λευκωσία, 30 ώρες, 19/5/2015-18/06/2015

5. Διεύθυνση και Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού (HBO79)
Λεμεσός, 21 ώρες, 05/05/2015–21/05/2015

Τα προγράμματα τυγχάνουν επιχορήγησης από την ΑνΑΔ και περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Κέντρου παραγωγικότητας www.mlsi.gov.cy/kepa.