Ανάπτυξη είναι το κλειδί που θα οδηγήσει σε έξοδο από την κρίση και περαιτέρω ενδυνάμωση της κυπριακής οικονομίας, σύμφωνα με τις επίσημες θέσεις του υποψήφιου για το Προεδρικό αξίωμα Νίκου Αναστασιάδη. Παράλληλα, η αξιοποίηση του φυσικού πλούτου της χώρας είναι ένα σημαντικό όπλο στη φαρέτρα του υποψηφίου. Πιο κάτω μέρος των επίσημων θέσεων του υποψηφίου:

 • Αξιοποίηση της κρατικής περιουσίας: Πρόταση δημιουργίας Ενιαίας Αρχής Διαχείρισης και Αξιοποίησης της Κρατικής Περιουσίας
 • Ημικρατικοί Οργανισμοί – Επιχειρηματικός ρόλος του κράτους: Διατήρηση του κοινωνικού χαρακτήρα των οργανισμών κοινής ωφέλειας αλλά με αλλαγές τόσο στο θεσμικό τους πλαίσιο όσο και στον τρόπο λειτουργίας τους ώστε να γίνουν πιο ευέλικτοι και ανταγωνιστικοί.
 • Δημόσια Έσοδα: Όχι σε νέες φορολογίες και αποτελεσματικότερη εφαρμογή της φορολογικής νομοθεσίας με πιο ευφάνταστες και αποτελεσματικές προσεγγίσεις.  Προσπάθεια για μείωση των δαπανών του Κράτους θα μας επιτρέψει να προχωρήσουμε μεσοπρόθεσμα και σε μείωση του φορολογικού βάρους. Μέτρα για τη φορολόγηση του συσσωρευμένου πλούτου χωρίς όμως να επηρεάζουν την αναπτυξιακή προσπάθεια, όπως είναι φορολογία πάνω στις μεταβιβάσεις μεγάλων περιουσιακών στοιχείων και εκσυγχρονισμός της φορολογίας πάνω στην ακίνητη περιουσία.
 • Μέτρα Στήριξης της Ανάπτυξης: Γρήγορη επαναφορά της οικονομίας μας σε μια πορεία ανάκαμψης και ανάπτυξης. Όχι για να ευημερούν οι αριθμοί, αλλά για να προοδεύουν οι πολίτες.
 • Δημιουργία Μηχανισμού Εντόπισης και Προώθησης Επενδυτικών Ευκαιριών: Το Γραφείο Προγραμματισμού, σε συνεργασία με τον Κυπριακό Οργανισμό Προώθησης Επενδύσεων (CIPA), τα αρμόδια Υπουργεία και τους Φορείς του Ιδιωτικού τομέα θα πρέπει να αναλάβει να εντοπίσει επενδυτικές ευκαιρίες σε νέους τομείς και να ετοιμάσει σχετικό Πίνακα που θα επικαιροποιείται πάνω σε ετήσια βάση.
 • Μονοθυριδική πρόσβαση για επιχειρήσεις: Αποτελεσματική και ταχεία εξυπηρέτηση τόσο των Κυπρίων όσο και των ξένων επενδυτών για να αναπτύξουν τις επενδύσεις τους σε ένα περιβάλλον χωρίς γραφειοκρατία και καθυστερήσεις.
 • Φορολογικά Κίνητρα: Βασική παράμετρος που εάν αξιοποιηθεί σωστά μπορεί να αποτελέσει εργαλείο για την ανάπτυξη είναι η φορολογική πολιτική και ιδιαίτερα η εισαγωγή στοχευμένων φορολογικών κινήτρων.
 • Πολεοδομικά κίνητρα για ανάπτυξη: Εισαγωγή πολεοδομικής έννοιας για τα Επιχειρηματικά Πάρκα για μόνιμη εγκατάσταση μεγάλων εταιριών στην Κύπρο. Παροχή πολεοδομικών κινήτρων ώστε να καταστούν συμφέρουσες οι επενδύσεις. Να δοθούν «πολεοδομικά πλεονεκτήματα» με σκοπό να προωθηθούν σε ευρεία κλίμακα στοχευμένες αναπτύξεις σε ακίνητα εντός των αστικών κέντρων. Ο σκοπός είναι να βελτιωθεί η βιωσιμότητα της επένδυσης και να ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη.
 • Ενίσχυση των εποπτικών αρχών: Η ενίσχυση των εποπτικών αρχών είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορέσουν να αναπτυχθούν οι τομείς των επενδυτικών ταμείων και των ΚΕΠΕΥ, αλλά και για να αυξηθεί το αίσθημα ασφάλειας των ντόπιων και ξένων επενδυτών.
 • Συμπράξεις Δημόσιου – Ιδιωτικού τομέα: Για την πιο ταχεία, αποτελεσματική και οικονομικά συμφέρουσα για τους πολίτες αναπτυξιακή πολιτική απαιτείται η προώθηση Συμπράξεων Ιδιωτικού-Δημόσιου τομέα για υλοποίηση μεγάλων αναπτυξιακών έργων.
 • Ναυτιλία, Τουρισμός και Υπηρεσίες: Θεωρούμε πως η Εμπορική Ναυτιλία, ο Τουρισμός και οι Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες πρέπει να συνεχίσουν να αποτελούν βασικούς πυλώνες της κυπριακής οικονομίας. Είναι αναγκαία για τη χάραξη εθνικής πολιτικής για την πάρα πέρα ανάπτυξη της Κυπριακής Εμπορικής Ναυτιλίας και γενικά της Κυπριακής Ναυτιλιακής Βιομηχανίας.  Η πτωτική πορεία του τουρισμού μας θα πρέπει να αναχαιτισθεί. Μεταξύ άλλων εισηγούμαστε την προσφορά ουσιαστικών πολεοδομικών, οικονομικών και φορολογικών κινήτρων για να ενθαρρυνθούν επενδύσεις στον τομέα ώστε οι υφιστάμενες τουριστικές μονάδες να αναβαθμιστούν προκειμένου να αναβαθμίσουν το τουριστικό προϊόν και να καταστούν ανταγωνιστικές.
 • Η Κύπρος περιφερειακό κέντρο παροχής υπηρεσιών: Για να ενισχυθεί η προώθηση της Κύπρου σαν περιφερειακού κέντρου παροχής υπηρεσιών, θα προχωρήσουμε άμεσα στην ίδρυση Συντονιστικού Συμβουλευτικού Φορέα μελέτης των διεθνών τάσεων και εξελίξεων και στην επέκταση του δικτύου συμφωνιών για την αποφυγή διπλής φορολογίας. Θέλουμε μια οικονομία ΑΑΑ και όχι μια οικονομία που αξιολογείται στην κατηγορία των επενδυτικών σκουπιδιών.
 • Αναδιάρθρωση αγροτικού τομέα/απασχόληση νέων: Θα επιδιωχθεί η αναδιάρθρωση του αγροτικού τομέα και η απασχόληση των νέων στον τομέα αυτό, με την εισαγωγή πλέγματος κινήτρων που θα προωθούν προϊόντα ψηλής προστιθέμενης αξίας, όπως είναι και τα βιολογικά.
 • Δραστική ενίσχυση της σύνδεσης μεταξύ πανεπιστημίων και επιχειρήσεων: Η χώρα χρειάζεται προγράμματα σπουδών στα πανεπιστήμια με περισσότερη έμφαση στις πρακτικές δεξιότητες. Τα πανεπιστήμια και οι επιχειρήσεις πρέπει να συνεργαστούν για να προωθήσουν την καινοτομία και να διασφαλίσουν ότι οι νέοι απόφοιτοι θα βρίσκουν δουλειά αντίστοιχη των σπουδών και ικανοτήτων τους.
 • Διόρθωση στρεβλώσεων: Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην απαλλαγή της οικονομίας μας από στρεβλώσεις που οδηγούν σε χαμηλή παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητα και εμποδίζουν την παραπέρα ανάπτυξη της οικονομίας μας, όπως είναι οι θεσμική δημιουργία μονοπωλιακών ή ολιγοπωλιακών καταστάσεων και υπερπρονομίων για κάποιες παραγωγικές και μή ομάδες.
 • Εξυγίανση του τραπεζικού συστήματος: Η ανακεφαλαιοποίση του τραπεζικού συστήματος με την υποστήριξη του δημόσιου τομέα, παρέχει μια μοναδική ευκαιρία για εξυγίανση του τραπεζικού τομέα, με την υιοθέτηση της αξιοκρατίας, σύγχρονων μεθόδων αξιολόγησης επενδύσεων και ορθολογιστικών πρακτικών και την εγκατάλειψη της φιλοσοφίας της χρηματοδοτικής υποστήριξης φίλων και γνωστών
 • Κίνητρα για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις: Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν την ραχοκοκαλιά της οικονομίας μας. Σε αυτή την δύσκολη περίοδο που διανύει η οικονομία μας, οι επιχειρήσεις αυτές θα πρέπει να στηριχτούν ώστε να καταφέρουν να αντέξουν να ξεπεράσουν την κρίση. Πέρα από τα γενικότερα αναπτυξιακά μέτρα έμφαση θα δοθεί και σε ειδικότερα μέτρα που αφορούν τις επιχειρήσεις αυτές, όπως η μείωση του συντελεστή του ΦΠΑ για απόκτηση της πρώτης επαγγελματικής στέγης στο 5%, όπως ακριβώς συμβαίνει για την απόκτηση της πρώτης κατοικίας, και η  δημιουργία εγγυοδοτικού μηχανισμού.
 • Εθνικό Οικονομικό Συμβούλιο: Πέραν της ενίσχυσης των υφισταμένων ρυθμιστικών και εποπτικών αρχών του κράτους έφτασε η ώρα για τη δημιουργία θεσμών που θα καταπιαστούν με τις μεγάλες οικονομικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ώρα.

Αναλυτικά όλες οι θέσεις του υποψηφίου Νίκου Αναστασιάδη στην ιστοσελίδα: www.anastasiades.com.cy