Η Υπηρεσία Φ.Π.Α. ανακοίνωσε τα ακόλουθα:

Η υποβολή των Φορολογικών Δηλώσεων Φ.Π.Α. και η πληρωμή του οφειλόμενου φόρου της πρώτης κατηγορίας των εγγεγραμμένων στο Μητρώο Φ.Π.Α. προσώπων, των οποίων η φορολογική περίοδος έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2013 μπορεί να γίνει μέχρι και τη Δευτέρα 11 Νοεμβρίου 2013, καθότι η τελευταία ημερομηνία υποβολής τους, 10 Νοεμβρίου 2013, δεν είναι εργάσιμη μέρα.

Υπενθυμίζεται ότι σε περίπτωση που η φορολογική δήλωση δεν φθάσει έγκαιρα στην Υπηρεσία Φ.Π.Α., τότε θα επιβληθεί ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ που ανέρχεται σε €51.

Υποδεικνύεται επίσης ότι τυχόν καθυστέρηση πληρωμής οποιουδήποτε οφειλόμενου φόρου προς τον Έφορο συνεπάγεται την επιβολή ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΦΟΡΟΥ που ανέρχεται στο 10% του ποσού που παραμένει απλήρωτο μετά τις 11 Νοεμβρίου 2013. Περαιτέρω καθυστέρηση πληρωμής οποιουδήποτε οφειλόμενου ποσού συνεπάγεται και την καταβολή τόκου προς 4,75% ετησίως.

Η υποβολή της Δήλωσης INTRASTAT για τον μήνα Νοέμβριο 2013, μπορεί να γίνει μέχρι και τη Δευτέρα 11 Νοεμβρίου 2013, λόγω του ότι η τελευταία ημερομηνία υποβολής, 10 Νοεμβρίου 2013, δεν είναι εργάσιμη μέρα.

Υπενθυμίζεται ότι σε περίπτωση που η Δήλωση INTRASTAT δεν φθάσει έγκαιρα στην Υπηρεσία Φ.Π.Α., τότε θα επιβληθεί ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ €15 για κάθε Δήλωση.

Σε περίπτωση που κάποιο πρόσωπο δεν έχει παραλάβει ή έχει απολέσει το έντυπο της Φορολογικής Δήλωσης, θα πρέπει να αποτείνεται στα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία της Υπηρεσίας Φ.Π.Α. για επανεκτύπωση του.

Για οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία της Υπηρεσίας Φ.Π.Α. στη Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα, Αμμόχωστο και Πάφο.

Για θέματα INTRASTAT οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στα τηλέφωνα 22446183 και 22446217.