Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας προκηρύσσει τους Διαγωνισμούς «Κυπριακό Βραβείο Έρευνας – Διακεκριμένος Ερευνητής 2014» και «Κυπριακό Βραβείο Έρευνας – Νέος Ερευνητής 2014». Κύριος στόχος των Διαγωνισμών είναι η ανάδειξη του έργου και της προσωπικότητας επιστημόνων που δραστηριοποιούνται ερευνητικά στην Κύπρο και οι οποίοι έχουν να επιδείξουν σημαντικά και με διεθνή αναγνώριση αποτελέσματα, ενώ ειδικά για τους Νέους Ερευνητές, στόχος είναι και η έμπρακτη υποστήριξή τους για τη συνέχιση της σταδιοδρομίας τους.

Το «Κυπριακό Βραβείο Έρευνας – Διακεκριμένος Ερευνητής 2014» απονέμεται σε άριστους, διακεκριμένους ερευνητές με μακροχρόνια ερευνητική εμπειρία, που δραστηριοποιούνται ερευνητικά στην Κύπρο και οι οποίοι με την υψηλής ποιότητας και υψηλού αντίκτυπου ερευνητική τους δραστηριότητα τιμούν την Κύπρο. Για το 2014 το Βραβείο θα απονεμηθεί σε ερευνητή στον τομέα των Επιστημών Ζωής (Life Sciences), ενώ τα επόμενα έτη θα βραβευθούν ερευνητές από τους τομείς των Φυσικών Επιστημών και της Μηχανικής (Physical Sciences & Engineering) και τις Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες (Social Sciences & Humanities). Οι υποψήφιοι διακεκριμένοι ερευνητές θα πρέπει να προταθούν από άλλο άτομο ή φορέα, μέσω της διαδικασίας υπόδειξης υποψηφιότητας. Κάθε άτομο έχει δικαίωμα υπόδειξης μέχρι δύο υποψηφίων για το «Κυπριακό Βραβείο Έρευνας – Διακεκριμένος Ερευνητής 2014». Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι ενήμεροι για την υπόδειξη της υποψηφιότητας. Οι υποψήφιοι διακεκριμένοι ερευνητές θα πρέπει να είναι κάτοχοι διδακτορικού τίτλου και να διαθέτουν περισσότερα από επτά (7) έτη ερευνητικής εμπειρίας από την απόκτηση του διδακτορικού τους μέχρι την ημερομηνία προκήρυξης του Διαγωνισμού. Οι υποψήφιοι μπορούν να είναι οποιασδήποτε εθνικότητας και θα πρέπει να δραστηριοποιούνται σε μόνιμη βάση στην Κύπρο κατά τα τελευταία τρία (3) έτη. Στον νικητή θα απονεμηθεί έργο τέχνης.

Το «Κυπριακό Βραβείο Έρευνας – Νέος Ερευνητής 2014» απονέμεται σε Νέους Ερευνητές οι οποίοι έχουν υλοποιήσει συγκεκριμένο ερευνητικό έργο υψηλής ποιότητας, που έχει ολοκληρωθεί τα τελευταία τρία χρόνια πριν από την ημερομηνία προκήρυξης του Διαγωνισμού, σε μια από τις ακόλουθες θεματικές ενότητες: Φυσικές Επιστήμες και Μηχανική, Επιστήμες Ζωής, Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες. Ερευνητικό έργο μπορεί να θεωρηθεί και η διδακτορική διατριβή των υποψηφίων, δεδομένου ότι έχει ολοκληρωθεί σε φορέα με έδρα την Κύπρο. Δικαίωμα υποβολής πρότασης έχουν ερευνητές ανεξαρτήτου εθνικότητας, κάτοχοι διδακτορικού τίτλου, με κατά μέγιστο επτά (7) έτη ερευνητικής εμπειρίας από την απόκτηση του διδακτορικού τους τίτλου μέχρι την ημερομηνία προκήρυξης του Διαγωνισμού, που δραστηριοποιούνται σε μόνιμη βάση στην Κύπρο κατά τα τελευταία τρία (3) έτη. Στον ερευνητή που θα τιμηθεί με το «Κυπριακό Βραβείο Έρευνας – Νέος Ερευνητής 2014» σε κάθε μία από τις τρεις θεματικές ενότητες, επιδίδεται έργο τέχνης, ενώ παραχωρείται χορηγία ύψους 35.000 Ευρώ για σκοπούς συνέχισης της έρευνάς του ως Συντονιστή Έργου.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

«Κυπριακό Βραβείο Έρευνας – Διακεκριμένος Ερευνητής 2014»

Οι Προτάσεις Υπόδειξης Υποψηφιότητας πρέπει να υποβληθούν μέχρι την 30η Ιουνίου 2014 αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με αποστολή του συμπληρωμένου εντύπου στην ηλεκτρονική διεύθυνση brabeia@research.org.cy.

Χρήσιμα Έντυπα

«Κυπριακό Βραβείο Έρευνας – Διακεκριμένος Ερευνητής 2014» – Πρόσκληση Υπόδειξης Υποψηφιοτήτων

«Κυπριακό Βραβείο Έρευνας – Διακεκριμένος Ερευνητής 2014» – Έντυπο Υπόδειξης Υποψηφιότητας

«Κυπριακό Βραβείο Έρευνας – Νέος Ερευνητής 2014»

Οι Προτάσεις Υποβολής Υποψηφιότητας πρέπει να επιδίδονται «δια χειρός» στα γραφεία του ΙΠΕ ή να φθάνουν στο ταχυδρομικό κιβώτιο του ΙΠΕ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία, την 14η Ιουλίου 2014

Χρήσιμα Έντυπα

«Κυπριακό Βραβείο Έρευνας – Νέος Ερευνητής 2014» – Πρόσκληση Υποβολής Υποψηφιοτήτων

«Κυπριακό Βραβείο Έρευνας – Νέος Ερευνητής 2014» – Έντυπο Υποβολής Υποψηφιότητας

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την αρμόδια Λειτουργό του ΙΠΕ, κα Κατερίνα Καρακασίδου Μάλλα, στο τηλέφωνο: 22205036 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: kkarakasidou@research.org.cy.