Στα πλαίσια της Οδηγίας 2010/30/ΕΚ αναφορικά με την Ενεργειακή Σήμανση και της Οδηγίας 2009/125/ΕΚ που προνοεί τη θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων Οικολογικού Σχεδιασμού όσον αφορά τα συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε προσχέδια Κανονισμών (βρείτε εδώ 1, 2, 3) που αφορούν τον οικολογικό σχεδιασμό και την ενεργειακή σήμανση των “Refrigerated Commercial Display Cabinets”.

Επιπρόσθετα με τα πιο πάνω σημειώνονται ότι τα προσχέδια για τον Οικολογικό Σχεδιασμό και την Ενεργειακή Σήμανση των πιο πάνω προϊόντων θα υποβληθούν για ψήφιση σε σχετική συνάντηση της επιτροπολογίας του Οικολογικού Σχεδιασμού στις 2 Ιουλίου 2014.

Τυχόν σχόλια και απόψεις για τους προτεινόμενους Κανονισμούς πρέπει να αποσταλούν στο Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (υπόψη Σάββα Ιωάννου, Λειτουργό Βιομηχανικών Εφαρμογών Υπηρεσία Ενέργειας, τηλ: 22409445, sid.cie@cytanet.com.cy) μέχρι και την 25η Ιουνίου 2014.