Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού έχοντας την ευθύνη εφαρμογής «των Περί των Βασικών Απαιτήσεων Παιχνίδια Κανονισμών του 2011 έως 2012», ετοίμασε το προσχέδιο Κανονισμών με τίτλο: «Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Παιχνίδια) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2015». Για εύκολη αναφορά, πληροφορείστε ότι το κείμενο των βασικών κανονισμών και των τροποποιήσεων τους βρίσκονται στα 2 και 3 αντίστοιχα.

Οποιοδήποτε πρόσωπο μπορεί να υποβάλει γραπτώς τις απόψεις του, στον Διευθυντή της Υπηρεσίας Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών (Διεύθυνση Αλληλογραφίας: Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, 1421 Λευκωσία), τηλέφωνο επικοινωνίας: 22867309, φαξ: 22867357 και e-mail: ssavva@mcit.gov.cy, το αργότερο μέχρι την 16η Ιανουαρίου 2015.