Ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών και το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ανακοινώνουν ότι από τις 12 Ιανουαρίου 2015, αρχίζει η παραλαβή αιτήσεων στα πλαίσια των Μέτρων 1 & 2: ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ, με βάση Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 19.10.2004 και τους Κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 3/2008 του Συμβουλίου και (ΕΚ) αριθ. 501/2008 της Επιτροπής, με τις εκάστοτε τροποποιήσεις τους.

Τα προϊόντα τα οποία μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο ενεργειών προγραμμάτων ενημέρωσης και προώθησης, η διάρκεια των οποίων μπορεί να κυμανθεί από ένα έως τρία έτη, είναι τα ακόλουθα:

ΜΕΤΡΟ 1: EΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ:

– Νωπά οπωροκηπευτικά,
– Μεταποιημένα οπωροκηπευτικά,
– Γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα,
– Ελαιόλαδο και επιτραπέζιες ελιές,
– Ζωντανά φυτά, άνθη και καλλωπιστικά φυτά,
– Μέλι και μελισσοκομικά προϊόντα,
– Οίνοι με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης ή προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη και οίνοι με ένδειξη της οινοποιήσιμης ποικιλίας αμπέλου,
– Κρέας νωπό και διατηρημένο με απλή ψύξη ή κατεψυγμένο, που έχει παραχθεί σύμφωνα με κοινοτικό ή εθνικό καθεστώς ποιότητας,
– Προϊόντα που καλύπτονται από τα συστήματα προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης (ΠΟΠ), προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων (ΠΓΠ), εγγυημένων παραδοσιακών ιδιότυπων προϊόντων (ΕΠΙΠ) ή προαιρετικών ενδείξεων ποιότητας σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
– Προϊόντα βιολογικής παραγωγής, (Κανονισμός(ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 του Συμβουλίου),
– Πρόβειο κρέας.

ΜΕΤΡΟ 2: ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ:

– Βόειο και χοίρειο κρέας, νωπό, διατηρημένο με απλή ψύξη ή κατεψυγμένο και παρασκευάσματα διατροφής με βάση τα προϊόντα αυτά,
– Κρέας πουλερικών ποιότητας,
– Γαλακτοκομικά προϊόντα,
– Ελαιόλαδο και επιτραπέζιες ελιές,
– Οίνοι με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης ή προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη και οίνοι με ένδειξη της οινοποιήσιμης ποικιλίας αμπέλου,
– Αλκοολούχα ποτά με προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη,
– Νωπά και μεταποιημένα οπωροκηπευτικά,
– Ζωντανά φυτά, άνθη και καλλωπιστικά φυτά,
– Προϊόντα που καλύπτονται από τα συστήματα προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης (ΠΟΠ), προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων (ΠΓΠ), ή εγγυημένων παραδοσιακών ιδιότυπων προϊόντων (ΕΠΙΠ) σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1151/2012,
– Προϊόντα βιολογικής παραγωγής (Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91)
– Πρόβειο κρέας.

Δικαιούχοι είναι επαγγελματικές και διεπαγγελματικές οργανώσεις που είναι αντιπροσωπευτικές του σχετικού ή των σχετικών τομέων που αναφέρονται πιο πάνω.
Προγράμματα που υποβάλλονται από κοινού από οργανώσεις από περισσότερα του ενός Κράτους-μέλους ή τα οποία προβλέπουν ενέργειες σε περισσότερες της μίας εκ των Τρίτων Χωρών έχουν προτεραιότητα. Oι οργανισμοί προτρέπονται επίσης να προβούν στην επιλογή του οργανισμού εκτέλεσης του προγράμματος πριν την ετοιμασία ή/ και υποβολή του, έτσι ώστε στο προτεινόμενο πρόγραμμα να περιλαμβάνεται πλήρης και αναλυτική παρουσίαση όλων των σημείων της αίτησης, όπως αυτά αναλύονται στο επεξηγηματικό σημείωμα της αίτησης στο Παράρτημα 4.

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ιδιοχείρως στην ακόλουθη διεύθυνση το αργότερο μέχρι 27/02/2015.

Για περισσότερες πληροφορίες, ενημερωτικό έντυπο και αιτήσεις συμμετοχής: Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Υπηρεσία Εμπορίου – Κλάδος Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων, Ανδρέα Αραούζου 6, 1421 Λευκωσία, Κύπρος. Τηλ: 22867135, 22867234. 

www.mcit.gov.cy/ts