Συνομολόγηση Πρωτοκόλλου που θα τροποποιεί μετά τη λήξη της τη Σύμβαση για την Αποφυγή Διπλής Φορολογίας και την παρεμπόδιση της φοροδιαφυγής αναφορικά με τους φόρους πάνω στο εισόδημα μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ουκρανίας

Ολοκληρώθηκε στις 2/7/2015 στο Υπουργείο Οικονομικών η διαπραγμάτευση του Πρωτοκόλλου που θα τροποποιεί τη Συμφωνία Αποφυγής Διπλής Φορολογίας αναφορικά με Φόρους πάνω στο Εισόδημα.

Το συμφωνηθέν Πρωτόκολλο θα τεθεί σε ισχύ όταν υπογραφθεί, και θα εφαρμοστεί όχι ενωρίτερα από την 1/1/2019, ημερομηνία κατά την οποία λήγει η εν ισχύ συμφωνία, που έχει υπογραφθεί στις 8/11/2012, και τέθηκε σε ισχύ την 1/1/2014.

Κατά τη διαπραγμάτευση έχει επιτευχθεί συμφωνία έτσι ώστε να διασφαλίζεται η υιοθέτηση οποιασδήποτε ευνοϊκότερης φορολογίας επί των τόκων, μερισμάτων, δικαιωμάτων, και κεφαλαιουχικών κερδών, που τυχόν συμφωνηθεί μεταξύ των Ουκρανικών Αρχών και οποιονδήποτε άλλου Κράτους. Ρήτρα η οποία θεωρείται
μεγίστης σημασίας καθότι διασφαλίζει ότι η Κύπρος δεν θα τυγχάνει δυσμενέστερου χειρισμού σε σχέση με άλλους ανταγωνιστικούς προορισμούς στον επιχειρηματικό κόσμο.

Το κείμενο που συμφωνήθηκε, μεταξύ των δύο διαπραγματευτικών ομάδων των δύο κρατών θα συμβάλει στην περαιτέρω ανάπτυξη των εμπορικών και οικονομικών σχέσεων μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ουκρανίας, καθώς επίσης και με άλλες χώρες.

Η επικαιροποίηση, διατήρηση και η επέκταση του υφιστάμενου δικτύου Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας, οι οποίες είναι υψίστης οικονομικής και πολιτικής σημασίας, στοχεύει περαιτέρω στην ενίσχυση και προσέλκυση ξένων επενδύσεων και στην προώθηση της Κύπρου ως διεθνούς επιχειρηματικού κέντρου.