Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού ζητά προσφορές από ιδιώτες για την πώληση εργοστασιακού κτιρίου στην Κυβερνητική Βιομηχανική Περιοχή Εργατών, με σκοπό την εγκατάσταση βιομηχανικών δραστηριοτήτων όπως αυτές καθορίζονται στους περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας της Δημοκρατίας (Μίσθωση Ιδιοκτησίας μέσα σε Κυβερνητικές Βιομηχανικές Περιοχές) Κανονισμούς και τις τροποποιήσεις τους. Η γη πάνω στην οποία έχει ανεγερθεί το προς πώληση εργοστασιακό κτίριο, θα εκμισθωθεί από το Διευθυντή Εμπορίου & Βιομηχανίας (Βιομηχανική Ανάπτυξη).

Οι προσφορές θα πρέπει να απευθύνονται στον Πρόεδρο του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Προσφορών του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, 1421, Λευκωσία και να κατατεθούν στο κιβώτιο προσφορών του Υπουργείου, το αργότερο μέχρι τις 9:00 το πρωί της 7ης Νοεμβρίου, 2014.

Περισσότερες πληροφορίες και έντυπα προσφορών θα παρέχονται στους ενδιαφερόμενους από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Λευκωσία τηλ. 22867170 ή 22867235, από τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2014.