Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ανακοινώνει ότι από τις 16/6/2014 αρχίζει η παραλαβή αιτήσεων για δράσεις προώθησης γεωργικών προϊόντων, στα πλαίσια του “Καθεστώτος Κρατικών Ενισχύσεων για Ενέργειες Προώθησης και Διαφήμισης Γεωργικών Προϊόντων στην Εσωτερική Αγορά και Τρίτες Χώρες”, οι οποίες θα υλοποιηθούν την περίοδο 16/6/2014-31/12/2014.

Δικαιούχοι είναι, για τις δράσεις προώθησης (συμμετοχή σε εκθέσεις), αναγνωρισμένες ομάδες/οργανώσεις/ενώσεις παραγωγών, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής γεωργικών προϊόντων και για τις ενέργειες διαφήμισης, αντιπροσωπευτικές του τομέα αναγνωρισμένες ομάδες/οργανώσεις/ενώσεις παραγωγών και Οργανώσεις/ Σύνδεσμοι, οι οποίες δραστηριοποιούνται στους τομείς της παραγωγής, μεταποίησης ή/και εμπορίας γεωργικών προϊόντων.

Ως γεωργικά προϊόντα νοούνται τα προϊόντα του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης (ΕΚ), εξαιρουμένων των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.

Οι δικαιούχοι μπορούν να προμηθεύονται αιτήσεις συμμετοχής από τον Κλάδο Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων, του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, καθώς και από την ιστοσελίδα του Υπουργείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.mcit.gov.cy/ts. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ιδιοχείρως στο Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.