Ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών και το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ανακοινώνουν ότι από τις 7 Ιουλίου 2014,αρχίζει η παραλαβή αιτήσεων στα πλαίσια του Μέτρου ΕΠΣΑ 3β: Προώθηση Οίνων στις Τρίτες Χώρες και στα Κράτη-Μέλη της Ε.Ε., με βάση Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 30.04.2004 και των Κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ημερ. 17/12/2013 «για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων». Τα προϊόντα ή/και ενωσιακά συστήματα τα οποία μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο μεμονωμένων ενεργειών ή/και προγραμμάτων ενημέρωσης ή/και προώθησης είναι τα ακόλουθα: ΜΕΤΡΟ 3β(1): ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ Ενημερωτικές και προωθητικές ενέργειες για τους οίνους με Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης (ΠΟΠ) ή Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη (ΠΓΕ) ή οίνους με ένδειξη της οινοποιήσιμης ποικιλίας αμπέλου. ΜΕΤΡΟ 3β(2): ΚΡΑΤΗ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε. Ενημερωτικές ενέργειες για ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με την υπεύθυνη κατανάλωση οίνου ή/και σχετικά με τα ενωσιακά συστήματα που διέπουν τις προστατευόμενες ονομασίες προέλευσης και τις προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις. Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ιδιοχείρως στο Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Κλάδος Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 01.08.2014. Αιτήσεις οι οποίες λαμβάνονται μετά την ημερομηνία αυτή θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν θα λαμβάνονται υπόψη. Για περισσότερες πληροφορίες, αιτήσεις συμμετοχής και εγχειρίδιο εφαρμογής-ενημέρωση αιτητών παρακαλώ αποτείνεστε:

Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Υπηρεσία Εμπορίου – Κλάδος Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων Ανδρέα Αραούζου 6, 1421 Λευκωσία, Κύπρος, Τηλ: 22867268, 22867135, 22867234 www.mcit.gov.cy/ts