Το Δίκτυο SOLAR-ERA.NET, στο οποίο συμμετέχει το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) ανακοίνωσε στις 15 Ιανουαρίου 2014 Κοινές Διεθνικές Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων (βρείτε εδώ) και καλεί ερευνητικούς και ακαδημαϊκούς φορείς από το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, ΜΜΕ και άλλους ενδιαφερόμενους όπως υποβάλουν ερευνητικές προτάσεις.

Στο δίκτυο SOLAR-ERA.NET συμμετέχουν οργανισμοί χρηματοδότησης έρευνας από 17 χώρες και περιφέρειες με στόχο την ανάπτυξη αειφόρου συνεργασίας μεταξύ εθνικών προγραμμάτων και οργανισμών χρηματοδότησης έρευνας και καινοτομίας, ώστε να υλοποιηθεί η στρατηγική της ομάδας πρωτοβουλίας Solar Europe Industrial Initiative (SEII), η οποία χαράσσει οδικό χάρτη για υλοποίηση και εφαρμογή του σχεδίου Strategic Energy Technology (SET Plan) της ΕΕ, αναφορικά με την παραγωγή ηλεκτρισμού από ηλιακή ενέργεια.

Οι Προσκλήσεις καλύπτουν τα ακόλουθα θεματικά πεδία:

Διεθνική Πρόσκληση PV2 (Φωτοβολταϊκά):
– PV2.1 Innovative processes for inorganic thin-film cells & modules
– PV2.2 Dedicated modules for BIPV design and manufacturing
– PV2.3 Grid integration and large-scale deployment of PV
– PV2.4 High-efficiency PV modules based on next generation c-Si solar cells
– PV2.5 Solar glass and encapsulation materials
– PV2.6 Concentrator PV technology
– PV2.7 Si feedstock, crystallization and wafering

Διεθνική Πρόσκληση CSP2 (Συγκεντρωτικά Συστήματα Ηλιακής Ενέργειας):
– CSP2.1 Cost reduction and efficiency increase in components
– CSP2.2 Dispatchability through storage and hybridisation
– CSP2.3 New fluids for CSP plants
– CSP2.4 Innovative thermodynamic cycles

Η υποβολή προτάσεων γίνεται σε δύο στάδια με καταληκτικές ημερομηνίες τις 30 Απριλίου 2014 για την υποβολή συνοπτικών προτάσεων (pre-proposals) και τις 2 Οκτωβρίου 2014 για την υποβολή πλήρων προτάσεων (full proposals) από το συντονιστή της κάθε διεθνικής πρότασης στην ιστοσελίδα του SOLAR-ERA.NET, Στην ίδια ιστοσελίδα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες για το Δίκτυο και τις Προσκλήσεις, όπως επίσης και τα έντυπα υποβολής προτάσεων.

Τα Ερευνητικά Δίκτυα για να μπορούν να λάβουν χρηματοδότηση θα πρέπει να αποτελούνται από τουλάχιστον δύο (2) εταίρους (εκ των οποίων ο ένας πρέπει να προέρχεται από τη βιομηχανία), από διαφορετικές χώρες ή περιφέρειες που συμμετέχουν στις Διεθνικές Προσκλήσεις.

Ο προϋπολογισμός του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας για τις Προσκλήσεις ανέρχεται στα 200.000 Ευρώ και επικεντρώνεται στη στήριξη δραστηριοτήτων Βιομηχανικής Έρευνας και Πειραματικής Ανάπτυξης, καλύπτοντας όλα τα προαναφερόμενα επιστημονικά πεδία. Η κάθε Κυπριακή συμμετοχή σε Δίκτυο πρότασης μπορεί να αποτελείται από ένα έως τρείς εταίρους που είναι εγκατεστημένοι στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας και μπορεί να αιτηθεί ποσό μέχρι 100.000 Ευρώ για κάθε πρόταση Έργου.

Οι εθνικοί κανονισμοί χρηματοδότησης περιλαμβάνονται στην Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του ΙΠΕ με κωδικό ΚΟΙΝΑ/SOLAR-ERA.NET/0114 που βρίσκεται αναρτημένη στην Ιστοσελίδα του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την Αρμόδια Λειτουργό του ΙΠΕ κα Ιωάννα Σεργίδου Λοΐζου 22205047, iloizou@research.org.cy.