Στο πλαίσιο ανασύστασης των Αντανακλαστικών Επιτροπών Τυποποίησης (MCs) του Τομέα Μηχανολογίας του CYS (MC2 – Μηχανολογικά Προϊόντα, MC5 – Θέρμανση, Ψύξη & Εξαερισμός, MC6 – Μεταφορά & Συσκευασίες, MC10 – Αέριο), πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία συνάντηση την Πέμπτη 26 Ιουνίου 2014 στην αίθουσα εκδηλώσεων της Ελεγκτικής Υπηρεσίας. Υπήρξε μεγάλο ενδιαφέρον και αθρόα προσέλευση εκ μέρους των μελών των MCs οι οποίοι εκπροσωπούν υπηρεσίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα, ιδιωτικούς φορείς, ακαδημαϊκά ιδρύματα, επαγγελματικούς συνδέσμους και οργανωμένα σύνολα.

Στη συνάντηση, αναλύθηκαν μέσα από σχετικές παρουσιάσεις ο τρόπος λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Συστήματος Τυποποίησης, η διαδικασία εκπόνησης των Ευρωπαϊκών προτύπων, οι Ευρωπαϊκές Οδηγίες Νέας Προσέγγισης, η σήμανση CE, η σημασία και τα οφέλη από τα πρότυπα στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής του Ευρωπαίου καταναλωτή, κ.α. Μεγάλη σημασία δόθηκε στον τρόπο λειτουργίας των MCs και τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζουν για τη συμπερίληψη των εθνικών θέσεων της Κύπρου στις πρόνοιες των προτύπων. Κύρια δραστηριότητα των MCs είναι ο σχολιασμός των προσχεδίων των προτύπων (prEN) τα οποία τίθενται σε Δημόσια Κρίση (Public Enquiry) καθώς και άλλων θεμάτων τα οποία προκύπτουν μέσα από τις εργασίες της κάθε Ευρωπαϊκής Τεχνικής Επιτροπής Τυποποίησης κατά την εκπόνηση ή την αναθεώρηση των προτύπων. Έτσι τα μέλη των MCs, μέσα από τη λειτουργία των Αντανακλαστικών Επιτροπών, πέρα από τη δυνατότητα εξέτασης των προσχεδίων των Ευρωπαϊκών προτύπων, έχουν τόσο την ευκαιρία ανάπτυξης προβληματισμού για την προσαρμογή των προνοιών στη βάση των ιδιαιτεροτήτων που μπορεί να παρουσιάζει ο τόπος μας (κλιματολογικών, εδαφολογικών, κλπ) όσο και τη δυνατότητα κατάθεσης των παρατηρήσεων και των σχολίων τους, καθορίζοντας και διαμορφώνοντας την εθνική θέση της Κύπρου για τα πρότυπα.

Μετά τις παρουσιάσεις ακολούθησε εποικοδομητική συζήτηση η οποία συμπερασματικά επιβεβαίωσε ότι η συμβολή των μελών των MCs προσδίδει τεράστια οφέλη στους ίδιους αλλά και στην Κύπρο. Από τη μια έχουν την ευκαιρία να πληροφορούνται για τις τελευταίες εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Τυποποίηση και από την άλλη βοηθούν να στηρίζεται η οικονομία και να αναπτύσσεται η ανταγωνιστικότητα των κυπριακών επιχειρήσεων σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.