Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου έχει δημοσιεύσει τα στατιστικά στοιχεία δανείων και καταθέσεων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων με μήνα αναφοράς τον Ιούλιο 2013, τα οποία περιλαμβάνονται στην έκδοση «Νομισματικές και Χρηματοοικονομικές Στατιστικές, Αυγούστου 2013». Σημειώνεται ότι τα στοιχεία Ιουλίου 2013 δεν αντικατοπτρίζουν ακόμη τη μετατροπή του 10% των ανασφάλιστων καταθέσεων της Τράπεζας Κύπρου Δημόσιας Εταιρείας Λτδ σε κεφάλαιο, όπως καθορίζεται στο περί «Διάσωσης με Ίδια Μέσα της Τράπεζας Κύπρου Δημόσιας Εταιρείας Λτδ Διάταγμα του 2013» (όπως τροποποιήθηκε στις 30 Ιουλίου 2013). Η μετατροπή έγινε τον Αύγουστο 2013.

Βρείτε εδώ τα σχετικά στατιστικά στοιχεία http://www.centralbank.gov.cy/nqcontent.cfm?a_id=9837&lang=gr