Με βάση προκαταρκτικές εκτιμήσεις για το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου για τον Φεβρουάριο 2013, οι συνολικές εισαγωγές / αφίξεις ήταν € 391,6 εκ., εκ των οποίων € 273,9 εκ. ήταν αφίξεις από άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και € 117,7 εκ. εισαγωγές από Τρίτες Χώρες συμφωνα με τη σημερινή ανακοίνωση της Στατιστικής Υπηρεσίας. Οι συνολικές εξαγωγές / αποστολές ήταν € 105,1 εκ., εκ των οποίων € 56,4 εκ. ήταν αποστολές προς άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και € 48,7 εκ. εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες.