Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοίνωσε ότι έχει εκδώσει τη μηνιαία έκθεση «Στατιστικές Ενδοκοινοτικού Εμπορίου και Εμπορίου με Τρίτες Χώρες (Συνοπτικά Στοιχεία)» για τον Απρίλιο 2013.

Οι κυριότερες εξελίξεις στο εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου ήταν:

Οι συνολικές εισαγωγές/αφίξεις αγαθών (συνολικές εισαγωγές από τρίτες χώρες και αφίξεις από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ) για την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2013 ήταν €1.535,3 εκ. σε σύγκριση με €1.915,1 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2012. Οι συνολικές εξαγωγές/ αποστολές αγαθών (συνολικές εξαγωγές σε τρίτες χώρες και αποστολές σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ) την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2013 ήταν €533,3 εκ. σε σύγκριση με €464,8 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2012. Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ήταν €1.002,1 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2013 σε σύγκριση με €1.450,3 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2012.

Κατά τον μήνα Απρίλιο 2013 οι συνολικές εισαγωγές/αφίξεις αγαθών (συνολικές εισαγωγές από τρίτες χώρες και αφίξεις από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ) ήταν €359,1 εκ.

Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές αγαθών (συνολικές εξαγωγές σε τρίτες χώρες και αποστολές σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ), περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, τον μήνα Απρίλιο 2013 ήταν €197,2 εκ. Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές εγχώριων παραγόμενων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, ήταν €70,6 εκ. ενώ οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές ξένων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, ήταν €126,6 εκ.

Η μηνιαία έκθεση «Στατιστικές Ενδοκοινοτικού Εμπορίου και Εμπορίου με Τρίτες Χώρες (Συνοπτικά Στοιχεία)» για τον μήνα Απρίλιο 2013 είναι διαθέσιμη από το Κυβερνητικό Τυπογραφείο στη Λευκωσία στην τιμή των €3,00. Η έκθεση διατίθεται επίσης δωρεάν στην Ιστοσελίδα της Στατιστικής Υπηρεσίας στο μέρος “Εκδόσεις”.