Με βάση τα προκαταρκτικά στοιχεία των οικονομικών λογαριασμών της Γενικής Κυβέρνησης για την περίοδο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου 2013 που καταρτίζονται σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό σύστημα, το σύνολο εσόδων ανήλθε σε €1681,1 εκατ. (11,2% μείωση από την αντίστοιχη περίοδο του 2012) και οι συνολικές δαπάνες σε €1795,7 εκατ., (6,7% μείωση) με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί έλλειμμα €114,6 εκατ. σε σύγκριση με έλλειμμα €31,4 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2012.

Οι κυριότερες κατηγορίες εσόδων για την περίοδο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου 2013 ήταν: φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών €632,7 εκατ. (6,3% μείωση από την αντίστοιχη περίοδο του 2012) – εκ των οποίων ο ΦΠΑ με €347,5 εκατ. (μείωση 12,1%) – και φόροι στο εισόδημα και πλούτο €526,3 εκατ. (10,9% μείωση). Τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών μειώθηκαν κατά 24,0% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012 φτάνοντας στα €111,5 εκατ.

Οι κυριότερες κατηγορίες δαπανών για την περίοδο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου 2013 ήταν: απολαβές προσωπικού €622,2 εκατ. (8,4% μείωση από την αντίστοιχη περίοδο του 2012) και κοινωνικές παροχές €613,7 εκατ. (4,3% μείωση). Μείωση παρατηρήθηκε επίσης στην κατηγορία των επενδύσεων (25,1%) που ανήλθε στα €77,9 εκατ. ενώ οι τρέχουσες μεταβιβάσεις ανήλθαν σε €70,9 εκατ. (26,6% αύξηση σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο).