Ο Αν. Έπαρχος Λευκωσίας ανακοίνωσε ότι στις 22 Απριλίου 2014 έγινε η κλήρωση για την επιλογή των ανέργων πτυχιούχων Ανωτάτων Σχολών για τη στελέχωση των εκλογικών κέντρων της Εκλογικής Περιφέρειας Λευκωσίας, παρουσία των μέσων μαζικής ενημέρωσης, εκπροσώπων κοινοβουλευτικών κομμάτων καθώς και των ενδιαφερομένων.

Ο κατάλογος όσων έχουν κληρωθεί για στελέχωση των εκλογικών κέντρων, φαίνεται με αύξοντα αριθμό πολιτικής ταυτότητας, στην ιστοσελίδα της Επαρχιακής Διοίκησης Λευκωσίας (www.moi.gov.cy/da). Κατάλογος επιλαχόντων φαίνεται επίσης στην ιστοσελίδα της Επαρχιακής Διοίκησης Λευκωσίας, κατά σειρά κλήρωσης.

Όσοι έχουν κληρωθεί για στελέχωση των εκλογικών κέντρων θα ειδοποιηθούν μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση, για να προσκομίσουν στο Γραφείο τα ακόλουθα:

– Αντίγραφο πτυχίου.
– Συμπληρωμένη εξουσιοδότηση για πληρωμή μέσω του συστήματος FIMAS, η οποία βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Επαρχιακής Διοίκησης Λευκωσίας (www.moi.gov.cy/da).
– Βεβαίωση Τραπεζικού Ιδρύματος για τον αριθμό λογαριασμού τους (ΙΒΑΝ) για σκοπούς πληρωμής.

Όσοι δεν προσκομίσουν τα ζητηθέντα στοιχεία μέχρι την Παρασκευή 2 Μαΐου 2014, 12 μ., θα απορριφθούν χωρίς άλλη προειδοποίηση.