Tο Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού προτίθεται, αν και εφόσον εκδηλωθεί ενδιαφέρον για συμμετοχή στην έκθεση “Fruit Logistica” (Βερολίνο) από ικανοποιητικό αριθμό εκθετών και αν υπάρξουν οι απαραίτητες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του 2014, να συμμετάσχει στην εν λόγω έκθεση η οποία θα πραγματοποιηθεί στη Γερμανία από 5 μέχρι 7 Φεβρουαρίου 2014.

Τα σχετικά έντυπα θα πρέπει να συμπληρωθούν από τους ενδιαφερομένους και υποβληθούν ιδιοχείρως ή με συστημένη επιστολή στο Υπουργείο – Κλάδος Προώθησης Εξαγωγών Βιομηχανικών Προϊόντων, το αργότερο μέχρι τις 26.07.2013.

Τα έντυπα αυτά είναι τα ακόλουθα:

 • Πρωτότυπη Δήλωση Συμμετοχής – Βρείτε εδώ
 • Πρωτότυπο έντυπο με τα στοιχεία αιτήτριας βιομηχανίας/ επιχείρησης (Company Profile) – Βρείτε εδώ
 • Πρωτότυπο ή Πιστοποιημένο αντίγραφο της Βεβαίωσης διευθετημένων οφειλών προς τον Έφορο ΦΠΑ (Έντυπο ΦΠΑ 105).
 • Πρωτότυπο ή Πιστοποιημένο αντίγραφο της Βεβαίωσης διευθετημένων οφειλών προς τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Έντυπο ΥΚΑ Β-7).
 • Πρωτότυπο ή Πιστοποιημένο αντίγραφο της Βεβαίωσης διευθετημένων φορολογικών υποχρεώσεων προς το Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων (Έντυπο Ε.Πρ.93).
 • Πρωτότυπο Βεβαίωσης Ανεξάρτητων Εγκεκριμένων Ελεγκτών για το 2012 ή πρωτότυπο Βεβαίωσης Ανεξαρτήτων Ελεγκτών για το 2011 και τουλάχιστον για το πρώτο εξάμηνο του 2012, ως προς την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) με αριθ. 1998/2006 της 15.2.2006 (Έλεγχος Προβληματικής Επιχείρησης) – Βρείτε εδώ

Στις περιπτώσεις εταιρειών που αδυνατούν να προσκομίσουν πρωτότυπη Βεβαίωση Ανεξαρτήτων Ελεγκτών για το πρώτο εξάμηνο του 2012, τότε θα πρέπει να καταβάλουν στο Υπουργείο το ποσό που αντιστοιχεί στο κόστος συμμετοχής τους στην έκθεση αυτή, εάν επιθυμούν να συμμετάσχουν στο κυπριακό περίπτερο. Το ποσό θα επιστρέφεται νοουμένου ότι θα προσκομίζεται η Βεβαίωση επί τελικών λογαριασμών του 2012 εντός καθορισμένης προθεσμίας και οπωσδήποτε πριν τη διεξαγωγή της έκθεσης.

Σημειώνεται ότι το Υπουργείο διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει πρόσθετα από τους αιτητές να προσκομίσουν και εξελεγμένες οικονομικές καταστάσεις.

 • Πρωτότυπη Γραπτή δήλωση που εκδίδεται δυνάμει του Κανονισμού 3(2) των περί Ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων (Ενισχύσεις ΄Ησσονος Σημασίας) Κανονισμών του 2009, που διασφαλίζει ότι με την καταβολή της χορηγίας αυτής η συγκεκριμένη επιχείρηση δεν θα ξεπεράσει το ανώτατο συνολικό ποσό ενισχύσεων ύψους €200.000 που της έχει καταβληθεί από οποιαδήποτε Αρμόδια Αρχή της Κυπριακής Δημοκρατίας κατά τα τελευταία τρία έτη. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση υπέρβασης του ποσού αυτού, η επιχείρηση θα υποχρεούται να επιστρέψει όλη ή μέρος της εν λόγω χορηγειθήσας ενίσχυσης – Βρείτε εδώ
 • Πρωτότυπη Υπεύθυνη Δήλωση για χορήγηση κρατικής ενίσχυσης, με την οποία διασαφηνίζεται κατά πόσο τυχόν άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ανήκουν στην ίδια οικονομική οντότητα και θεωρούνται ως μια επιχείρηση στο πλαίσιο του Δικαίου Ανταγωνισμού, έχουν ή δεν έχουν εκκρεμούσα οφειλή προς το Υπουργείο, καθώς και το ποσό της οφειλής, για να μπορεί η επιχείρηση να καταστεί δικαιούχος ή όχι της κρατικής ενίσχυσης που δικαιούται. Σε περίπτωση που υπάρχει οφειλή προς το κράτος, η εταιρεία θα δικαιούται να συμμετάσχει εντός του κρατικού περιπτέρου, εάν και εφόσον καταβάλει στο Υπουργείο το ποσό που αντιστοιχεί στο κόστος συμμετοχής που της αναλογεί – Βρείτε εδώ
 • Πρωτότυπη Υπεύθυνη Δήλωση για χορήγηση κρατικής ενίσχυσης, με την οποία διασαφηνίζεται κατά πόσο η συγκεκριμένη επιχείρηση , έχει ή δεν έχει λάβει, ούτε θα αναζητήσει να λάβει δάνειο με ευνοϊκούς όρους από τα προϊόντα JEREMIE, για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες για τις οποίες θα λάβει κρατική ενίσχυση μέσω του παρόντος Σχεδίου – Βρείτε εδώ

Tα έντυπα αυτά θα πρέπει να συνοδεύονται από εγγύηση συμμετοχής ύψους €700 η οποία δύναται να καταβληθεί είτε με μετρητά, είτε με τραπεζική εγγύηση ή επιταγή, είτε με πιστωτική κάρτα. Σημειώνεται ότι η εγγύηση αυτή επιστρέφεται στους εκθέτες μετά το πέρας της έκθεσης. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε εκθέτης παρά τη δήλωση συμμετοχής του, τελικά δεν συμμετάσχει στην έκθεση, θα υποχρεούται να καταβάλει στο Υπουργείο τα έξοδα συμμετοχής που του αναλογούν, τα οποία θα συνυπολογίζονται με την εγγύηση των €700.

Δηλώσεις συμμετοχής που δεν θα συνοδεύονται από την εγγύηση συμμετοχής καθώς και τα πρωτότυπα προαναφερθέντα πιστοποιητικά δεν θα παραλαμβάνονται, ως επίσης και αιτήσεις που θα ληφθούν με φαξ. Οποιοδήποτε φωτοτυπημένο πιστοποιητικό για να είναι έγκυρο θα πρέπει να είναι σφραγισμένο και πιστοποιημένη η γνησιότητα/ εγκυρότητα του. Περαιτέρω φυσικά ή νομικά πρόσωπα σε βάρος των οποίων υφίσταται οριστική καταδικαστική απόφαση δικαστηρίου για δόλο απάτη και/ή άλλο αδίκημα που συντελέστηκε σε σχέση με προηγούμενο σχέδιο παροχής χορηγιών του Υπουργείου Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού, αποκλείονται από την καταβολή χορηγίας δυνάμει του παρόντος σχεδίου εκτός αν έχουν παρέλθει τρία χρόνια από την ημερομηνία της εν λόγω καταδικαστικής απόφασης.

Σημειώνεται ότι μέσα στα πλαίσια των μέτρων που λαμβάνονται για οικονομική περισυλλογή και για συγκράτηση των δαπανών του δημοσίου ο εκθεσιακός χώρος που θα παραχωρείται στον κάθε εκθέτη θα είναι ως ακολούθως:

 • Α) 9 τ.μ. περίπου για μη ογκώδη εκθέματα
 • Β) 12 τ.μ. περίπου για μη ογκώδη εκθέματα που απαιτούν ψυγείο
 • Γ) 30 τ.μ. περίπου για ογκώδη εκθέματα. 

Σε περίπτωση που οι εκθέτες επιθυμούν περισσότερο εκθεσιακό χώρο από τον προαναφερθέντα τότε θα πρέπει να το δηλώσουν με την υποβολή της Δήλωσης Συμμετοχής τους και θα επιβαρύνονται οι ίδιοι το επιπρόσθετο κόστος το οποίο θα κληθούν να καταβάλουν στο Υπουργείο .

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, αρ.57.864, ημερ.14/5/2009, στις περιπτώσεις βιομηχανιών οι οποίες οφείλουν προς την Κυβέρνηση ενοίκια, αποχετευτικά τέλη και άλλα, δεν μπορούν να καταστούν δικαιούχοι της χορηγίας για την συμμετοχή τους στην έκθεση αυτή. Δύνανται όμως να συμμετάσχουν εντός του κρατικού περιπτέρου, εάν και εφόσον καταβάλουν το συνολικό κόστος συμμετοχής που τους αναλογεί.

Τονίζεται ότι για όλες τις εκθέσεις του 2014, στις οποίες το Υπουργείο θα συμμετάσχει με κρατικό περίπτερο, πέραν της οικονομικής ενίσχυσης με βάση τον κανόνα De minimis που παραχωρείται για έξοδα συμμετοχής περιπτέρου (ενοίκιο χώρου, κατασκευής περιπτέρου, αποστολή εκθεμάτων κ.λ.π), θα παραχωρείται επίσης και οικονομική ενίσχυση που αφορά τα υπόλοιπα έξοδα (ξενοδοχείο, εισιτήριο, διαφημιστικό υλικό), σε όσες επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στην μεταποίηση ή/και εμπορία γεωργικών προϊόντων που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι της Συνθήκης (ΕΚ) εξαιρουμένων των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.

Η χορηγία αυτή ανέρχεται σε:

 1. 50% του κόστους διαμονής για ένα άτομο, για την προηγούμενη και τις μέρες της έκθεσης, με ανώτατο ποσό χορηγίας €120 ημερησίως. 
 2. 50% του κόστους αεροπορικού εισιτηρίου, σε οικονομική θέση, για ένα άτομο,
 3. μέχρι €1.200 για το κόστος διαφημιστικού υλικού (posters, banners, brochures, leaflets), κατά εταιρεία, ετησίως. 

Η ενίσχυση αυτή, θα καταβάλλεται μετά το πέρας της έκθεσης, νοουμένου ότι έχουν υποβληθεί στον Κλάδο Προώθησης Εξαγωγών Βιομηχανικών Προϊόντων πρωτότυπα ή πιστοποιημένα αντίγραφα όλων των απαιτούμενων στοιχείων και δικαιολογητικών (τιμολόγια, αποδείξεις πληρωμής, ηλεκτρονικό εισιτήριο, κάρτες επιβίβασης, δείγμα διαφημιστικού υλικού, κ.α.). Τα έγγραφα αυτά πρέπει να υποβάλλονται στο Υπουργείο, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ιδιοχείρως, εντός 60 ημερών μετά τη λήξη της έκθεσης. Σε περίπτωση παράλειψης ή εκπρόθεσμης υποβολής των πιο πάνω στοιχείων και δικαιολογητικών, η αίτηση για καταβολή ενίσχυσης θα θεωρείται άκυρη και δε θα λαμβάνεται υπόψη.

Τέλος επισημαίνεται ότι πριν την καταβολή της ενίσχυσης, θα ζητείται από το Υπουργείο, εκ νέου η υποβολή από τη δικαιούχο επιχείρηση, του Εντύπου αρ. 105 της Υπηρεσίας ΦΠΑ, του Εντύπου ΥΚΑ Β-7 των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του Εντύπου Ε.Πρ. 93 του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων, με τα οποία θα βεβαιώνεται ότι η επιχείρηση έχει υποβάλει και την τελευταία φορολογική δήλωση που προηγείται χρονικά της καταβολής της χορηγίας και ότι έχει καταβάλει ή διευθετήσει όλες τις υποχρεώσεις της μέχρι την ημερομηνία αυτή.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα Μ. Ανδρεοπούλου στο Υπουργείο Εμπορίου (τηλ. 22867100).