Στα πλαίσια της ενημέρωσης και της διαφάνειας σχετικά με τις Συμφωνίες Ενοικιαγοράς, Ενεχυριάσεις και Πάγιες Επιβαρύνσεις, το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη επιθυμεί να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους, ότι από τώρα και στο εξής όπου μισθωτής είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εναντίον του οποίου εκδόθηκε Διάταγμα Παραλαβής/Πτώχευσης ή Εκκαθάρισης αντίστοιχα, θα εφαρμόζει τις πιο κάτω διαδικασίες ανάλογα με την περίπτωση:

Συμφωνίες Ενοικιαγοράς
Ο δικαιούχος δεν χρειάζεται εξουσιοδότηση από τον Επίσημο Παραλήπτη για να παραλάβει και να πωλήσει τα αντικείμενα σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας.

Ενεχυριάσεις και Πάγιες Επιβαρύνσεις
Θα πρέπει να υποβάλλονται στον Επίσημο Παραλήπτη τα σχετικά έγγραφα / συμβόλαια, ούτως ώστε ο Επίσημος Παραλήπτης να μπορεί να εξουσιοδοτεί το δικαιούχο να παραλάβει και να πωλήσει τα αντικείμενα με Δημόσιο Πλειστηριασμό και/ή Προκήρυξη Προσφορών. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο Επίσημος Παραλήπτης θα ζητά από το δικαιούχο, να καταβάλει στον Επίσημο Παραλήπτη το ποσοστό των δικαιωμάτων του επί της τιμής πώλησης σύμφωνα με τους εκάστοτε Κανονισμούς Τελών. Το τρέχον ποσοστό των δικαιωμάτων του Επίσημου Παραλήπτη είναι 11%.

Συμφωνίες Ενοικιαγοράς, Ενεχυριάσεις και Πάγιες Επιβαρύνσεις
Όπου ο δικαιούχος Συμφωνίας Ενοικιαγοράς, Ενεχυρίασης ή Πάγιας Επιβάρυνσης επιθυμεί να προβεί σε ιδιωτική πώληση των αντικειμένων και κρίνει ότι χρειάζεται την έγκριση του Επίσημου Παραλήπτη για την αποδοχή ή βελτίωση ή απόρριψη της προσφοράς, τότε για εξέταση της υπόθεσης και παραχώρηση τέτοιας έγκρισης, θα πρέπει να υποβάλλονται σε αυτόν τα πιο κάτω:

α) αντίγραφο πρόσφατης εκτίμησης των αντικειμένων
β) αντίγραφο προσφοράς από τον ενδεχόμενο αγοραστή
γ) γραπτή εισήγηση για την αποδοχή της προσφοράς
δ) πληρωμή του ποσού των €150 προς τον Επίσημο Παραλήπτη

Στις περιπτώσεις πώλησης βάσει συμβολαίων ενεχυρίασης και πάγιας επιβάρυνσης ο δικαιούχος θα καταβάλλει πέραν του ποσού των €150 που αναφέρεται πιο πάνω και το ποσοστό των δικαιωμάτων επί της τιμής πώλησης (11%).

Σε όλες τις περιπτώσεις συμβολαίων ενοικιαγοράς, ενεχυρίασης και Πάγιας Επιβάρυνσης, μετά την πώληση των αντικειμένων εάν παραμείνει οποιοδήποτε πιστωτικό υπόλοιπο, αυτό θα πρέπει να εμβάζεται στον Επίσημο Παραλήπτη ως παραλήπτη / διαχειριστή ή εκκαθαριστή του μισθωτή.