Πραγματοποιήθηκε σήμερα στη Λευκωσία η 1η Συνεδρία της Συμβουλευτικής Επιτροπής Σχεδιασμού και Στρατηγικής Παρακολούθησης των Προγραμματικών Εγγράφων για την αξιοποίηση των πόρων των Ευρωπαϊκών Επενδυτικών και Διαρθρωτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ) για την περίοδο 2014-2020.

Της Συμβουλευτικής Επιτροπής προέδρευσε ο κ. Γιώργος Γεωργίου, Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης (ΓΔ ΕΠΣΑ) που είναι η Εθνική Αρχή Προγραμματισμού για τα εν λόγω Ταμεία. Συμμετείχαν ως μέλη, φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, των Αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης, των θεσμικών οικονομικών και κοινωνικών εταίρων και μη κυβερνητικών οργανώσεων.

Στην εισαγωγική του ομιλία ο κ. Γεωργίου αναφέρθηκε στη σημασία και ανάγκη της πλήρους αξιοποίησης των ευρωπαϊκών ταμείων για την αναδιάρθρωση και επανεκκίνηση της κυπριακής οικονομίας, τη διατήρηση και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και τη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής. Ανέφερε επίσης ότι οι τρεις προτεινόμενες βασικές προτεραιότητες χρηματοδότησης είναι: (1) η υποστήριξη της αναδιάρθρωσης και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, (2) η αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού, η προώθηση της απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής και (3) η προστασία του περιβάλλοντος και η αποδοτική χρήση των πόρων.

Στη συνέχεια επεξηγήθηκε η διαδικασία που έχει ακολουθηθεί μέχρι σήμερα για την κατάρτιση των Προγραμματικών Εγγράφων, καθώς και τα επόμενα βήματα μέχρι την επίσημη υποβολή τους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ακολούθως, έγινε παρουσίαση του προσχεδίου της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης και τα μέλη αντάλλαξαν απόψεις και υπέβαλαν εισηγήσεις για το περιεχόμενό της, με σκοπό την αποτελεσματική αξιοποίηση των ΕΔΕΤ για την περίοδο 2014-2020.

Ολοκληρώνοντας τη συνεδρία, ο Πρόεδρος της Συμβουλευτικής Επιτροπής ευχαρίστησε τα μέλη, εκφράζοντας ικανοποίηση για τη συμμετοχή τους και τη συνεισφορά τους στη συζήτηση, σημειώνοντας παράλληλα ότι οι απόψεις τους θα ληφθούν υπόψη στην κατάρτιση των Προγραμματικών Εγγράφων.

Σημείωση:
Προγραμματικά Έγγραφα είναι τα έγγραφα που καταρτίζονται από κάθε κράτος-μέλος της Ε.Ε., για την αξιοποίηση των πόρων που διατίθενται από τα Ευρωπαϊκά Επενδυτικά και Διαρθρωτικά Ταμεία, και περιλαμβάνουν τη Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης και τα Επιχειρησιακά Προγράμματα για τα Ταμεία της Πολιτικής Συνοχής (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ταμείο Συνοχής, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης) και της Θαλάσσιας και Αλιευτικής Πολιτικής (Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας).