Το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας απέστειλε στην ΟΕΒ υπενθυμητική επιστολή,  σύμφωνα με την οποία:

Τα φθοριούχα αέρια τα οποία χρησιμοποιούνται ευρύτατα, κυρίως στους τομείς της ψύξης και του κλιματισμού (ψυγεία, chillers, vrv, air conditions split units, θάλαμοι αποθήκευσης κλπ), όπως είναι γνωστό συγκαταλέγονται μεταξύ άλλων στις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου. Ο Κανονισμός 842/2006/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καθώς και επί μέρους σχετικοί Ευρωπαϊκοί και Εθνικοί Κανονισμοί, ρυθμίζουν τη χρήση, διάθεση και ανάκτηση ορισμένων φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου.

Εν όψει των πιο πάνω, έγινε μια πρώτη προσπάθεια από το Τμήμα Περιβάλλοντος τον περασμένο Φεβρουάριο –Απρίλιο για καταγραφή και δημιουργία μητρώου όλων των επαγγελματιών που χρησιμοποιούν τον πιο πάνω εξοπλισμό, με την αποστολή των πιο κάτω στοιχείων:

  • Στοιχεία εγκατάστασης
  • Αριθμός και τύπος μονάδων σχετικού εξοπλισμού (π.χ. 2 chiller, 1 θάλαμος, κλπ.)
  • Είδος και ποσότητα (kg) ψυκτικού αερίου που περιέχεται στην κάθε μονάδα (π.χ. R134 10Kg, R22 100Kg, κλπ,)
  • Στοιχεία ατόμου για επικοινωνία

Μέχρι σήμερα το Τμήμα Περιβάλλοντος έλαβε αριθμό απαντήσεων / πληροφοριών, ο οποίος δεν αντικατοπτρίζει το μέγεθος χρήσης ψυκτικού εξοπλισμού στην Κύπρο. Μεγάλες βιομηχανίες, ξενοδοχειακές μονάδες, εργοστάσια τροφίμων και πολλές άλλες επιχειρήσεις, δεν έχουν αποστείλει τα απαιτούμενα στοιχεία. Εκ των αποτελεσμάτων αυτού, πολλοί επιχειρηματίες κατά τις επιθεωρήσεις Λειτουργών του Τμήματος, αναφέρουν ότι δεν έχουν τύχει της κατάλληλης πληροφόρησης και δεν γνωρίζουν τι προβλέπεται από την Νομοθεσία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η δήλωση του εξοπλισμού από τον κάθε επαγγελματία δεν είναι προαιρετική, αλλά ρυθμίζεται νομικά με βάση το άρθρο 3 (παρ. 6) του πιο πάνω Κανονισμού. Άρνηση ή μη αποστολή των πιο πάνω στοιχείων, αποτελεί παράβαση των προνοιών της νομοθεσίας και συνεπάγεται πρόστιμο μέχρι €8000 ή/και φυλάκιση μέχρι 6 μήνες. Λειτουργοί του Τμήματος Περιβάλλοντος έχουν ήδη αρχίσει τις σχετικές επιθεωρήσεις και σε ορισμένες περιπτώσεις παρατηρείται μη συμμόρφωση προς τις πρόνοιες της Νομοθεσίας, κυρίως ως προς την υποχρέωση του ιδιοκτήτη να αναθέτει σε πιστοποιημένο προσωπικό την συντήρηση του εξοπλισμού του.

Ως εκ τούτου, παρακαλούνται τα μέλη της ΟΕΒ να αποστείλουν απευθείας στο Τμήμα Περιβάλλοντος τα πιο πάνω στοιχεία μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου 2013, με σκοπό την καλύτερη πληροφόρηση τους αλλά και την ορθή εφαρμογή των προνοιών της νομοθεσίας. Για οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες, μπορείτε να αποταθείτε στον Λειτουργό του Τμήματος Περιβάλλοντος, Παύλο Παύλου, στο τηλ. 24802218, email: ppavlou@environment.moa.gov.cy