Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού επιθυμεί να ενημερώσει τις Εταιρείες Παροχής Υπηρεσιών και Ανάπτυξης Γης ότι τα πιο κάτω Σχέδια:

α) Ενισχύσεις ήσσονος σημασίας «de minimis» σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών οι οποίες συμμετέχουν με δικά τους έξοδα σε εκθέσεις του εξωτερικού,

β) Ενισχύσεις ήσσονος σημασίας «de minimis» σε επιχειρήσεις ανάπτυξης γης οι οποίες συμμετέχουν με δικά τους έξοδα σε εκθέσεις του εξωτερικού και

γ) Ενισχύσεις ήσσονος σημασίας «de minimis» σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών οι οποίες συμμετέχουν με δικά τους έξοδα σε εκθέσεις υπηρεσιών στο εξωτερικό που οργανώνει το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού,

έχουν τροποποιηθεί και από την 1η Ιουλίου 2014 έχουν τεθεί σε ισχύ τα ανανεωμένα Σχέδια Οικονομικής Ενίσχυσης. (περισσότερα)